שיפורים במהדורה 2020

דוחות

איחוד עוסקים שנתי
לדוח איחוד עוסקים נוספה אפשרות לבחור הפקת דוח לפי סיכום דוחות מע”מ חודשיים. כאשר בוחרים בסעיף זה, הדוח מופק על פי התנועות ששודרו למע”מ PCN874 ולא על פי תנועות היומן.
קיימת כמובן אפשרות לבחור להפיק את הדוח לפי תנועות היומן.
תפריט: דוחות > דוחות הנה”ח > דוחות מס הכנסה ומע”מ > דוח שנתי איחוד עוסקים

אינדקס ספקים
לדוח נוספה האפשרות: הצגת פרטי בנק. מיועד למשתמשים המבצעים העברות בנקאיות ומעוניינים לוודא שהפרטים תקינים. 

תפריט: דוחות > דוחות הנה”ח > אינדקס ספקים

אינדקס עצי מוצר
דוח זה מציג מעתה גם פריטים המוגדרים כקונפיגורטור. עץ קונפיגורטור יוצג בדוח כעץ חשבונית.
תפריט: דוחות > דוחות מלאי > אינדקס עצי מוצר

מאזן שנתי לפי חודשים
לתפריט דוחות הנה”ח > מאזן בוחן נוסף דוח חדש מאזן שנתי לפי חודשים.
הדוח מציג לשנת המס שנבחרה יתרת פתיחה, יתרה לכל חודש (ינואר-דצמבר) ויתרת סגירה.
בלשונית מאפייני הדפסה ניתן לבחור הדפסת השוואה ל- 4 שנים, במקרה זה מוצג מאזן רב שנתי הכולל את השנה שנבחרה, יתרה לכל אחת משלוש השנים שקדמו לה,
ויתרת כל 4 השנים יחד.
מידע מפורט אודות דוח זה ניתן למצוא בקישור רצ”ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/2020/YearBal.pdf
תפריט: דוחות > דוחות הנה”ח > מאזן בוחן > מאזן שנתי לפי חודשים

תזרים מזומנים קצר
לדוח זה נוספו 2 כפתורים:

סימון הכל – לסימון כל התנועות הלא מותאמות בספרים.
מחיקה – מחיקת כל התנועות שסומנו עד כה.
תפריט: דוחות > דוחות הנה”ח > תזרים מזומנים לטווח קצר על סמך יתרה בבנק

תנועות IFRS – דוח רציפות/ כפילות
לדוחות הנהח > בדיקת רציפות, נוספה אפשרות לכלול תנועות IFRS.
תפריט: דוחות > דוחות הנה”ח > בדיקת רציפות

דוח תכנון רכש
לדוח תכנון רכש שמפיקים בשיטה של השלמת מלאי לפי רמת מלאי ונקודת הזמנה נוסף הסעיף: יש לכלול רק פריטים שבהם רמת המלאי גבוהה מאפס. יש לסמן סעיף זה אם לא מעונינים לכלול בדוח פריטים שלא נרשמה עבורם רמת מלאי בכרטיס הפריט (פעולות נוספות > נתוני רכש).

 

מחולל דוחות / אשף הדוחות

כללי

חתך משותף
למחולל מאזנים ומחולל יתרות מלאי לפי פריטים נוספה האפשרות חתך משותף.

נוח במיוחד בדוחות הבנויים מטורי יתרה רבים (דוח שנתי, דוח רבעוני).
החתך המשותף מוכל על כל טורי היתרה ואין צורך לעבור על כל טור בנפרד.

דוגמאות לשימוש: משתמש, מטבע, סוג מסמך, סוג תנועה ועוד.

תמונה
בהוספת שדה מסוג תמונה, יש לבחור מה יוצג בדוח: התמונה, או שם הקובץ.
כאשר בוחרים שם הקובץ מוצג המסלול המלא. לחיצה על הקישור מציגה את התמונה.

מחוללים חדשים

שירות מאוחד
באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוחות המתייחסים למודול שירות בכל שיטות העבודה: פריטים, שעות עבודה, עבודות חוץ.

מלאי נוספים
למחולל שיווק ומלאי > מלאי נוספים, נוספו 2 מחוללים חדשים לטובת מסמך ספירת מלאי:
מחולל ספירת מלאי איסוף
מחולל ספירת מלאי עדכון

מחולל חנות וירטואלית
למחולל חנות וירטואלית נוספו מחוללי הדוחות הבאים הדוחות הבאים:

איתור הזמנות שנמחקו, דוח התחייבויות עתידיות, מערכת הניוזלייטר, רשימת קופונים עם/ללא ספרור.

אינדקס עצים ותצורה מפורט
באמצעות מחולל זה ניתן לבנות דוחות המציגים את העצים ברמת אב ובן ובנוסף פרטים כלליים כדוגמת: מספר גרסה, סוג עץ וכו’.
במחולל זה ניתן גם לבחור האם להציג גרסאות עצים או לא. 

מחוללי דוחות קיימים

מאזן בוחן
נוספו טורים עבור פרטי מסוף (אשראי): טוקן, מזהה מסוף ושם מסוף.

כרטסת/איתור תנועות
נוספו השדות: סוג מסמך וסוג מסמך מספר

אינדקס עצי מוצר
נוסף טור רגיל/קונפיגורטור – הן לחתך והן לתכנון הטורים.

יתרות מלאי לפי חשבונות
למסך הכללי של הגדרות הדוח נוספה האפשרות: פיצול קודי מיון בסכומים.
אפשרות זו מיועדת לעסקים המעוניינים לבחור כיצד התוכנה תציג את הסיכומים לקודי המיון, לפי יחידות, עשרות, מאות וכו’. 

איתור תנועות ותמחיר (קיבוצים)
נוספה אפשרות לכלול תנועות צפויות.

 

דפי בנק

צפייה בהתאמת בנק
בקליטת דפי בנק ובאיתור דפי בנק נוספה אפשרות להציג כיצד הותאמה תנועה מסוימת.
מציבים את הסמן בשורה הרלבנטית ומקליקים דבל קליק על מספר השורה. ניתן להדפיס את ההתאמה ואף למחוק אותה.
תפריט: הנהלת חשבונות > התאמות וניתוח כרטיסים > קליטת דפי בנק
וגם – פעולות נוספות מתוך דף הבנק > איתור תנועות בנק

 

הגדרות

הגדרת חישוב אובליגו: למסך הגדרות חברה נוספה לשונית חדשה הגדרות אובליגו.
בלשונית זו קובעים את חתך החשבונות לחישוב האובליגו וכיצד יתבצע החישוב בתוכנה. סעיף זה נכלל עד כה בלשונית הגדרות כלליות – המשך.
תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות אובליגו

הגדרת קבוצת ‘למוטב בלבד’ בהדפסת שקים חתך ספקים שבשקים שלהם יש להדפיס למוטב בלבד – בסעיף זה קובעים את קבוצת הספקים עבורם יודפס ‘למוטב בלבד’
על השקים את התו המשותף המאפיין את כל הספקים הללו קובעים, בכרטיס בחשבון בשדה חתך.
תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך

חתך ספקים שבשקים שלהם יש להדפיס טלפון – בסעיף זה קובעים את קבוצת הספקים שמספר הטלפון שלהם יודפס על גבי השקים המופקים בתוכנה.
סימון הקבוצה נעשה בשדה חתך בכרטיסי החשבון.
תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הדפסת מסמכים – המשך

הצגה מיידית של מס’ כותרת של תנועת התאמה ידנית
בסיום עדכון פקודת יומן בהתאמה ידנית, יוצג מספר הכותרת של התנועה שנרשמה:
מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להציג את מספר הכותרת של תנועת הנה”ח, שנוצרת בעת עדכון פקודת יומן של תנועה הנוצרת בגין הפרש התאמה.
תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות כלליות-המשך

הסתרה זמנית של ההודעות במסך הפתיחה
במסך הראשי של התוכנה מוצגות הודעות מבית חשבשבת הכוללות חדשות, עדכונים, טיפים ועוד.
ניתן להסתיר את ההודעות על ידי הקלקה על הסימן X בפינה השמאלית העליונה מעל לאיור המרכזי. באותו מקום ניתן להקליק ולהציג את המסך מחדש.
בכניסה מחדש לחשבשבת, יופיע מסך ההודעות.

 

העברת הכנסות

דוח להעברה קודמת
באמצעות סעיף זה ניתן להציג דוח של יתרות השנה הקודמת לזו שעבורה מעבירים כעת העברת הכנסות והוצאות.
תפריט: הנהלת חשבונות > העברת הכנסות

חשבונות

חשבון ראשי
לחשבון ראשי נוספה הגדרה חדשה: הכנסות פטורות שאינן מדווחות למעמ ופטורות ממקדמות

הגדלת תווים בשדה דוא”ל
שדה דוא”ל גדל וכולל מעתה 250 תווים. ניתן לרשום בשדה זה מספר כתובות דוא”ל ולהפרידם באמצעות הסימן נקודה-פסיק (;).
בעת הפקת מסמך דיגיטלי, ישלח המסמך לכל הנמענים המופיעים בשדה זה (כאשר בוחרים להפיק מסמכים לדואל מהחשבון).
תפריט: הנהלת חשבונות> חשבונות

יבוא

העמסת עלויות יבוא במינוס
במקרים בהם מתקבל זיכוי של עלויות יבוא, ניתן מעתה לרשום במסמך עלויות שחרור את העלות הרלוונטית בסימן מינוס.
לא ניתן לרשום במסמך אחד עלויות שחרור במינוס ועלויות רגילות (בסימן חיובי).
מחיר הפריט מתעדכן בהתאם (קטן). פקודת היומן, במידת הצורך, נרשמת במינוס.
תפריט מסמכים > רכש > יבוא > העמסת עלויות שחרור


סגירת קבוצת תיקי יבוא ופתיחת קבוצת תיקי יבוא

במסמכי היבוא: כניסה ישירה, כניסה למחסן ערובה ושחרור ממחסן ערובה ניתן מעתה לסגור ולפתוח קבוצת תיקי יבוא לפי חתך תאריכים.
תפריט: מסמכים > רכש > יבוא > סוג המסמך הרצוי > פעולות נוספות > העמסה > סגירת/פתיחת מסמכים לפי תאריך

כלים מתקדמים

לתפריט הכללי של התוכנה במסך הראשי נוסף תפריט חדש: כלים מתקדמים.

תפריט זה כולל את הסעיפים הבאים:
כלים מתקדמים לתכנון המלאי
אופטימיזציה של המלאי
תובנות באמצעות כלי
ABC – פארטו  (דוח ABC)
כריית נתונים –
DATA MINING
הכנה לביקורת באמצעות
DATA MINING
העברת דוחות ל- Mobile – תוכנית זו תושק בהמשך. ניתן יהיה לסמן דוחות שנבנו במחולל ויוצגו דרך אפליקציה שלנו  במובייל.

כללי

חיפוש לפי מספר עוסק מורשה
לתפריט חיפוש בקליק הימני נוסף חיפוש לפי מספר עוסק מורשה.

עיצוב הכפתורים בתוכנה
הכפתורים בתוכנה עברו עיצוב מחדש.

הכפתורים החדשים מוצגים אם מוגדרת ברירת המחדל של התוכנה: הגדרות מערכת
תפריט כללי > הגדרות תצורת תחנה> בחירת צבעים ורקע> הגדרות מערכת

ואם אתם מעדיפים את כפתורי המהדורות הקודמות..
בחרו בתפריט כללי > הגדרות תצורות תחנה, בחלון זה סמנו: הגדרות מערכת ללא תמונת רקע, או לבחור בסטים 1-5, המוגדרים כצבעוניים.
לסיום יש לשמור את בחירתכם בכפתור עדכון הגדרת צבעים ורקע. להחלת השינוי יש לצאת מחשבשבת ולהיכנס מחדש.

שינוי הסימן של כפתור בחירה

כפתור חץ

הוחלף לכפתור הבא:

שדות נוספים בקבלות ובמסמכי שיווק ורכש והעברתם לפקודות יומן
לקבלות ולמסמכי שיווק ורכש נוספו 2 שדות מסוג תאריך נוסף ו- 2 שדות מספרים.
שדה מספר הוא שדה המכיל רק ערכים מספריים 0-9 ומיועד בדר”כ לרישום אסמכתאות.
ניתן להעביר אוטומטית ערכים שנרשמו בשדות החדשים במסמך (בחשבונית למשל) לשדות החדשים בפקודת היומן. לדוגמה: בעת הפקת מסמכים למשרד הביטחון,
ניתן לרשום את מספר ההזמנה במערכת שלהם בשדה מספר 1 או מספר 2 ולעדכן את הנתון באופן אוטומטי בשדה אסמכתא 4 או אסמכתא 5 בפקודת היומן.

 

קביעת שמות לשדות הנוספים
שמות לנתונים נוספים – כותרות מלאי / שמות לנתונים נוספים – תנועות מלאי
בסעיפים אלה ניתן לקבוע שמות לשדות הנוספים החדשים במהדורה זו: דהיינו שני שדות תאריך נוסף, ושני שדות מספר נוסף.
שדות אלה ניתנים להוספה בתנועות המלאי ובכותרת המסמך.
דוגמא לתאריך נוסף: תאריך הובלה. דוגמא למספר נוסף: מספר ההזמנה שהלקוח שלח.
תפריט לקביעת שם השדה: הגדרות > שמות לשדות > שמות לנתונים נוספים – כותרות מלאי / שמות לנתונים נוספים – תנועות מלאי

 

העברת מידע משדות במסמכים לשדות בפקודת היומן

תאריכים נוספים: אפשר ‘לשדך’ לשדות אלה את השדות הנוספים המוגדרים ברשומת החשבון.
כלומר, לעדכן את הרשום בשדות אלה במסמך, לשדות התאריך החדשים שנוספו בפקודת היומן. 
ניתן ‘לשלוח’ את הערך המופיע בשדות התאריך שהתווספו במסמכים לשדות החדשים: תאריך 4 או תאריך 5 בפקודת היומן. 
תפריט: הגדרות > ברירות מחדל לנתונים נוספים > כותרות מלאי

מספרים נוספים (אסמכתאות): ניתן ‘לשלוח’ את הערך המופיע בשדות המספר שהתווספו במסמכים לשדות החדשים: אסמכתא 4 או אסמכתא 5 בפקודת היומן. 
הגדרות > ברירות מחדל לנתונים נוספים > כותרות מלאי

תאריכים נוספים: אפשר ‘לשדך’ לשדות אלה את השדות הנוספים המוגדרים בכרטיס הפריט. הגדרות מלאי  > ברירות מחדל לנתונים נוספים > תנועות מלאי

 

ממשקים

שיפור ביצועים בקליטת פריטים  ODBC

ממשקים – יבוא

לסעיפים: יבוא תנועות הנה”ח, יבוא תנועות קופה, יבוא נתונים נוספים להנה”ח, יבוא נתונים נוספים למסמכים
נוספו השדות הבאים: מספר נוסף1, מספר נוסף 2, תאריך נוסף 1 ותאריך נוסף 2.

יבוא נתונים נוספים לחשבונות / לפריטים
כאשר הערך בשדה מסוים המיובא הוא אפס או ריק – נוספה אפשרות לבחור האם לאפס את הערך הקיים עתה בשדה,
או להשאיר את הערך שהיה רשום לפני יבוא הנתונים.
תפריט עבור חשבונות: כללי > ממשקים – יבוא נתוני הנה”ח ו- CRM > יבוא חשבונות
תפריט עבור פריטים: כללי > ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא פריטים

יבוא פריטים
נוסף מאפיין שדה האם הפריט שקיל. (0-לא שקיל, 1-שקיל).
תפריט: כללי > ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא פריטים

יבוא תנועות מלאי
נוספו השדות: הכנסות/הוצאות, מספר נוסף 1, מספר נוסף 2,
תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2.
תפריט עבור חשבונות: כללי > ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא תנועות מלאי

יבוא הלוואות
נוסף שדה קוד תמחיר.
תפריט: כללי > ממשקים – יבוא נתוני הנה”ח ו- CRM > יבוא הלוואות

ממשקים – יצוא

יצוא חשבונות לקובץ טקסט
סעיף חדש נוסף בממשקים, באמצעותו ניתן להעביר כרטיסי חשבון מחברה לחברה. ניתן להעביר את הקובץ ישירות לנמען,
כך שבהפקה הבאה יועברו רק החשבונות שנוספו מההעברה הקודמת או לחילופין, לבחור ביצוא קובץ.
בעת הפעלת היצוא נוצרים 2 קבצים: dat +  prm אותם ניתן לקלוט בחברה אחרת או מחשב אחר.
תפריט: כללי > ממשקים – יצוא > יצוא חשבונות לקובץ טקסט

יצוא תנועות מלאי
ליצוא זה נוסף הסעיף כולל מנות 9996,  המאפשר לייצא גם תנועות מלאי שנקלטו בתוכנה באמצעות ממשק.
תפריט: כללי > ממשקים – יצוא > יצוא תנועות מלאי לחשבשבת

יצוא תנועות יומן ממנה במאגר זמני

לסעיף יצוא תנועות יומן לחשבשבת נוספה האפשרות לייצא תנועות זמניות – מסמנים סעיף זה אם רוצים לייצא תנועות ממאגר זמני.
בדרך זו ניתן להעביר מנה שהוקלדה בחברה שגויה.
תפריט: כללי > ממשקים – יצוא > יצוא תנועות יומן לחשבשבת

מס”ב

בגרסה הנוכחית שופרו הביצועים וההפקה מהירה יותר.
תחילה מתבצעת ההדפסה ורק לאחר מכן מתבצע רישום חשבונאי של ההעברה הבנקאית.
בשיטת עבודה זו, כאשר קיימת תקלה בעת הפקת מס”ב, ניתן להתחיל את ההפקה מחדש.

שינוי תאריך
בחירה באפשרות זו קובעת תאריך לכל התנועות של העברה הנוכחית. דוגמה לשימוש: תנועות תשלום מס”ב שנשמרו במאגר זמני ולא הופקו,
ניתן לשוב לחלון זה ולבצע שינוי תאריך לתאריך ההפקה בפועל.

 דפדוף במס”ב שהופק
לחלון הראשי של מס”ב התווסף כפתור קובץ קובע. בחירה בכפתור זה מאפשרת לקבוע אילו הפקות מס”ב יוצגו. ניתן להציג קבוצות מסב שהופקו או העברה ספציפית.
האפשרויות הפעילות בקובץ קבוע הן: הפקת קובץ מס”ב או הצגת המכתב שנשלח לספק בגין התשלום (קליק ימני – צפיה).
תפריט: הנהלת חשבונות > תשלומים > העברה למס”ב

מסמכים

הצגת שעת הפקה
במסמכים שהופקו מוצגת שעת ההפקה בנוסף לתאריך. השעה מוצגת משמאל לתאריך.

שדות נוספים מסוג תאריך ומספר נוסף (אסמכתא)
הן לכותרת (לשונית נתונים נוספים) והן לתנועות המלאי (לשונית נתוני שורה נוספים) נוספו השדות הבאים: תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2.
מספר נוסף 1, מספר נוסף 2 – שדה מספר נוסף (אסמכתא) הוא שדה ספרתי שיכול להכיל רק את הספרות 0-9 ללא סימנים ואותיות. אורכו 9 תווים.

הפקה לדואל בשינוי הזמנה
כאשר עורכים שינוי בהזמנה או בהצעת מחיר שהופקו בתוכנה, ניתן מעתה להפיק את המסמך לדוא”ל (כפתור הפקה לדואל נוסף בתחתית המסך).
בעת הפקת הזמנה או הצעת מחיר לדוא”ל, כאשר בכרטיס החשבון לא מוגדר דוא”ל, נפתחת תיבת הדואר וניתן לרשום ידנית את הדוא”ל.
תפריט: מסמכים > הזמנה / הצעת מחיר > קובץ קבוע > פעולות נוספות > שינוי הזמנה/הצעת מחיר

מספר עוסק מורשה בחשבון עסקה
לחשבונית עסקה נוסף שדה מס’ עוסק מורשה בצד שמאל של המסמך מעל שדה תאריך.

עדכון מחיר מיוחד לפריט מסוים
ניתן לעדכן, באמצעות תפריט פעולות נוספות, מחיר של פריט מסוים במסמך כמחיר מיוחד לכרטיס החשבון הנוכחי.
תפריט: מסמכים > סוג המסמך הרצוי > פעולות נוספות > עדכון מחיר מיוחד לפריט

אסמכתא 2 בצפייה במסמכים קשורים ובלשונית דפדוף במסמכים
לגיליון הדינמי של פעולות נוספות > צפייה במסמכים קשורים, נוסף השדה אסמכתא 2.

תאריך מסמך בעת הפקת מסמכים מטיוטה
בעת הפקת מסמכים מטיוטה כאשר תאריך המסמך שונה מתאריך המערכת, ניתן לבחור ‘כן להכל’ והתוכנה תפיק את כל המסמכים ברצף מבלי לעצור לאחר כל מסמך.
תפריט: מסמכים > סוג המסמך הרצוי > פעולות נוספות > פעולות מיוחדות > הפקת מסמכים מטיוטה

סגירה לפי סכום בחשבונית
נוספה אפשרות לבצע סגירה לפי סכום במסמך חשבונית מס.
(זאת בנוסף למסמכים: חשבונית מס קבלה, תלוש וביטול, בהם התבצעה סגירה לפי סכום במהדורות קודמות).
תפריט: מסמכים > חשבונית מס > פעולות נוספות > סגירת מסמכים כספית

הדפסת העתקים משוחזרים ברצף לפי פורמט מקורי
בהדפסת העתקים משוחזרים ברצף של מסמכים, ניתן לבחור מעתה, שכל מסמך יודפס בפורמט ההדפסה המקורי שבו הודפס במקור.
תפריט: מסמכים > סוג המסמך הרצוי > פעולות נוספות > הדפסות > הדפסת העתקים משוחזרים ברצף – הדפסה לפי הפורמט המקורי

סה”כ בחשבונית ויתרה לתשלום בתשלום אשראי במסמך חשבונית מס קבלה
בקבלת תשלום אשראי במסמך חשבונית מס קבלה, מופיעים השדות סה”כ בחשבונית ויתרה לתשלום, בצמוד לחלק התחתון של מסך התשלום.

תאריך בפריטי פג תוקף ואצווה
בעת מכירה של פריטים מסוג פג תוקף ואצווה, שנמכרים עם תאריך נמוך מתאריך הפקה, מופיעה התראה מתאימה.

מסמכים סגורים במסמכי בסיס
בלשונית מסמכי בסיס, מסמכי בסיס תפוסים בזמני כוללים מעתה גם מסמכים שנסגרו בזמני ע”י חוזים. 
תפריט: מסמכים > סוג המסמך הרצוי > מסמכי בסיס > פעולות נוספות > מסמכי בסיס סגורים בזמני

הוספת QR  (בר קוד דו מימדי)
על פי בקשה של רשות המיסים, ניתן להטביע על המסמך סימן בר קוד דו-מימדי QR המכיל פרטים מכותרת המסמך וניתן לקריאה בסריקה.
תפריט: מסמכים > מחולל מסמכים

זיכוי אשראי – הפקת זיכוי אשראי ללא פרטי הכרטיס
לזיכוי אשראי נוסף הסעיף: שליפת נתוני כרטיס אשראי מעסקת החיוב – מסמנים סעיף זה אם מעוניינים להפיק זיכוי אשראי המתבסס על פרטי האשראי,
שנרשמו בקבלה המקורית.
בגרסת EMV ניתן להפעיל אפשרות זו רק בעסקה טלפונית או עסקת חתימה.

ניתן להגדיר את הסעיף: בזיכוי אשראי לשלוף פרטי כרטיס מהקבלה בכדי שסעיף זה ישמש כברירת מחדל בביצוע זיכוי אשראי.
תפריט: הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי
כמו כן יש להגדיר למשתמשים מורשים את ההרשאה הבאה: בעסקת זיכוי: שליפת פרטי כרטיס מעסקת חיוב, כך שיוכלו להפיק זיכוי אשראי ללא פרטי הכרטיס.
תפריט: הגדרות > משתמשים > הרשאות כלליות המשך

 
דפדוף בזיכויי אשראי שהופקו
נוספה אפשרות לדפדף בזיכויי אשראי שהופקו בתוכנה. בכל זיכוי אשראי מופיעים גם פרטי הקבלה בגינה התבצע הזיכוי.
ניתן להפיק העתק משוחזר לזיכוי האשראי למסך או למדפסת.
תפריט: מסמכים > קבלה > דפדוף בזיכויים שהופקו

קביעת סכום קבלת מזומן שיגרור התראה: כאשר מקבלים תשלום במזומן, התוכנה מציגה הודעת התראה אם הסכום מזה שנקבע על ידי רשות המיסים.
בסעיף זה קובעים את הסכום המינימלי של תקבול במזומן שיגרור התראה למפיק הקבלה. התוכנה מציגה למשתמש התראות בקבלה,
הן בחלון הקלדת הסכום במזומן והן בעת הפקת המסמך. על אף ההתראה, התוכנה מאפשרת  להתעלם מההודעה, ולהפיק את המסמך.
תפריט: הגדרות קופה > הגדרות קופה כללי

מסמכים – רשתות שיווק

מחיקת רשת
לתפריט פעולות נוספות נוסף הסעיף מחיקת רשת. ניתן למחוק רק רשתות שאינן ברירות המחדל של תוכנת חשבשבת, כלומר רשתות שיווק שהמשתמשים הגדירו.
(הוספת רשת שיווק מבצעים באמצעות פעולות נוספות > הוספת רשת).

הגדרות רשת
לאחר בחירת רשת השיווק מהרשימה, מופיע מצד שמאל לרשת השיווק כפתור חדש הגדרות רשת (בגרסאות קודמות הופיע תחת תפריט פעולות נוספות).
מקליקים על כפתור זה כדי לקבוע הגדרות לרשת השיווק הנוכחית: חשבון מרכז, מספר עותקים, פורמט ועוד.
תפריט למסמכי רשתות שיווק: מסמכים > מכירות > רשתות שיווק

ניהול חוזים

פרטים והערות
במערכת ניהול חוזים נוספו ללשונית טיוטות חיובים השדות: פרטים והערות.
שדה פרטים מתייחס לשדה פרטים בפקודת היומן. הערך שירשם בשדה זה יועבר לפקודת היומן שתיווצר בגין הפקת המסמך.
שדה הערות מתייחס לשדה הערות המוצג בהדפסת המסמך.
השדות נוספו הן להפקת חוזה רגיל והן להפקת קבוצת חוזים.

השדות יציגו ערכים רק אם נקבעו ברירות מחדל, עבור השדות בלשונית הגדרת חוזים או באמצעות תפריט פעולות נוספות > שינוי פרטים בטיוטות.
ניתן כמובן לתקן את הנתונים בכל טיוטה באופן ידני.
תפריט: מסמכים > ניהול חוזים > הפקת חוזה/קבוצת חוזים

ספירת מלאי

איסוף פריטים לספירה
למסמך ספירת מלאי נוספה האפשרות: איסוף פריטים ביתרה שלילית בלבד.
בוחרים באפשרות זו בכדי לאתר פריטים ביתרה שלילית ולאפס אותם על פי הצורך.

עצי מוצר

שמירת היסטוריה של שינויים בעצים – ניתן לנהל בחשבשבת גרסאות של עצי מוצר, תוך שמירת כל השינויים המתבצעים בעץ המוצר.
כל שינוי בעץ, גורר שמירת גרסה חדשה של העץ. אין הגבלה למספר הגרסאות שניתן לשמור לעץ. בכל  שלב ניתן לשוב אחורה לגרסה נבחרת של עץ מוצר.
תפריט: הגדרות > הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות – המשך

לעץ מוצר נוספו השדות: מספר גרסה ותיאור לעץ. מספר הגרסה נקבע ע”י התוכנה ולא ניתן לתיקון.
עץ חדש שמוגדר במהדורת חשבשבת 2020 ואילך, יוגדר כמספר גרסה – 1.
בכדי לערוך שינויים בעץ יש לבחור בכפתור שינוי.

לתפריט פעולות נוספות נוספו הסעיפים הבאים:

פריסת העץ
בחירה בסעיף זה מציגה את העץ בתצוגה גרפית.

פריסת העץ תצורות קודמות
בוחרים באפשרות זו בכדי להציג את פריסת העץ הרגילה כפי שהיתה בחשבשבת במהדורות קודמות.
בפריסה זו מוצגת כל רשימת הבנים שנכללים בעץ המוצר בכל הרמות.

שחזור עצים מחוקים
סעיף זה מיועד לשחזור עצי מוצר שנמחקו. אם לעץ קיימות מספר גרסאות, ניתן לבחור את הגרסה הרצויה לשחזור.

שחזור עץ בגרסה קודמת
בוחרים בסעיף זה אם מעוניינים לשוב לגרסה קודמת של העץ.
התוכנה מציגה את כל הגרסאות של העץ הנוכחי וניתן לבחור את גרסת העץ המתאימה.
תפריט לכל נושא עצי מוצר: פריטים > עצי מוצר > פעולות נוספות

 

קונפיגורטור

ניהול גרסאות קונפיגורטור – בחירה בשמירת גרסאות עבור עצי מוצר מאפשרת לנהל גרסאות גם עבור פריט מסוג קונפיגורטור.

למסך קונפיגורטור, נוסף תפריט פעולות נוספות ו- 3 כפתורי קיצורי דרך (כפתורי ידיים).

תפריט פעולות נוספות כולל את האפשרויות הבאות:

פריסת העץ
בוחרים באפשרות זו בכדי להציג את מבנה העץ על כל הפריטים שבו (תצוגה רגילה).

העתקה מעצי מוצר
באמצעות סעיף זה ניתן להעתיק עץ חשבונית לפריט קונפיגורטור.
עץ החשבונית ימחק מקובץ עצי המוצר ויווצר כפריט קונפיגורטור.

העתקת בנים
בוחרים סעיף זה בכדי להעתיק בנים מעץ מוצר קיים, להגדרת הקונפיגורטור הנוכחי.

שחזור עצים מחוקים
בוחרים בסעיף זה בכדי לשחזור פריט קונפיגורטור שנמחק.

שחזור עץ בגרסה קודמת
סעיף זה מיועד למי שערכו שינויים בפריט קונפיגורטור קיים ומעוניינים לשוב לגרסת הפריט לפני השינויים.
ניתן לבחור לשוב לכל גרסה קודמת של העץ.

תפריט לכל נושא קונפיגורטור: פריטים > קונפיגורטור

הסבר מלא בנושא עצי מוצר עם שמירת גרסאות וקונפיגורטור ניתן למצוא בקישור רצ”ב: https://downloads.h-erp.co.il/files/QA/2020/TreesVer.pdf

פקודות יומן

נוספו שדות חדשים בתנועות היומן
שדות תאריך ומספר – לפקודת היומן נוספו השדות הבאים:
2 שדות נוספים מסוג תאריך.
2 שדות נוספים מסוג מספר (שדה מספרי באורך 9 תווים המכיל את הספרות 0-9): אסמכתא 4, אסמכתא 5.
ניתן לשלב שדות אלה גם בגיליון הדינמי של פקודת היומן המוצג על המסך.

הצגת סוג המסמך בפקודת היומן שנרשמה באופן אוטומטי (מנה 9999)

במנה 9999, בחלק התחתון של המסך המציג את פרטי התנועה, נוסף לצד מזהה המלאי גם סוג המסמך שהופק: קבלה, חשבונית, חשבונית מס קבלה וכו’.

בדיקה נוספת לכפילות ספקים
בדיקת כפילות ספקים – נוספה בדיקת כפילות בחשבוניות ספק שנרשמו כנגד כרטיסי הוצאות עבודות בביצוע.
תפריט: פקודות יומן > תנועות יומן

פקודת סטורנו:
נוספה אפשרות להגדרת פעולות סטורנו במנה לפי חתך שדות על מנת לבצע מספר פעולות סטורנו בבת אחת.
לחתך התנועות לרישום פקודת סטורנו נוסף החתך: תאריך נוסף.
להגבלת טווח התנועות יש לסמן את השדה הרצוי: כותרת, תאריך אסמכתא, תאריך ערך או תאריך נוסף. ניתן לחתוך בכל אחד מהסעיפים במקביל (במהדורות קודמות היה ניתן להגביל שדה אחד בלבד).
תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > פקודת סטורנו

 

תיקון תנועות:
שליפה לפי השדות החדשים בתנועות היומן
נוספו לתיקון תנועות החתכים הבאים: מזהה מלאי, אסמכתא 4, אסמכתא 5, תאריך 4, תאריך 5.
בתיקון תנועות שמקושר אליהן קובץ, ניתן להקליק על הקובץ ולהציגו.
תפריט: הנהלת חשבונות > פקודות יומן > תיקון תנועות

תשלומים

במסמכי התשלומים לספקים: שקים ומס”ב, ניתן לעדכן לפקודת היומן שתיווצר בעת הפקת התשלום גם את השדות: הערות, הערות 2,
מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, תאריך נוסף 1, תאריך נוסף 2, באמצעות כפתור הנה”ח.

הפקת שקים ידנית
הגדרות למדפסת דיו מגנטי – לתפריט פעולות נוספות נוספה אפשרות לקבוע הגדרות למדפסת דיו מגנטי.
באמצעות מדפסת זו מודפס הפס המגנטי של פרטי השק. מסך זה מיועד לשימוש בתי התוכנה המספקים תוכנה ודיו להדפסת שיק עם דיו מגנטי באמצעות תוכנת חשבשבת.
כניסה לעדכון הנתונים, מתבצעת ע”י סיסמא ספציפית לכל בית תוכנה.
בית התוכנה מעדכן פרמטרים המתייחסים למיקום ולפורמט הנתונים שנרשמים בשיק המגנטי.
תפריט: הנהלת חשבונות > תשלומים > הפקת שקים ידנית > פעולות נוספות > הגדרות למדפסת שק מגנטי

*************************************************************************************************

צלמית עדכון תוכנה אוטומטי

צלמית חשבשבת עדכוני תוכנה, המשמשת להורדת עדכוני תוכנה באופן אוטומטי, עוצבה מחדש ומוחלפת בעת התקנת חשבשבת לצלמית הבאה:

העדכונים האוטומטיים הם עדכוני ביניים, ואינם כוללים את המהדורה הראשונה 2020, כמו זו המותקנת עתה על ידי מתקין בהתחברות.
העדכונים האוטומטיים יצוינו במספר המהדורה הראשית 2020 בצרוף סימון SP ומספר סידורי של העדכון – לדוגמא SP1 2020.