דוח שנתי לניכוי במקור – חשבשבת ERP

דוח שנתי לניכוי במקור –  דוח 856

שידור הקובץ נעשה באתר רשות המיסים לפי הקישור הבא:

http://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx

רשימת הפעולות שיש לבצע לפני שידור קובץ ניכוי במקור שנתי:

 1. לוודא שמספר תיק הניכויים של החברה רשום בהגדרת החברה בחשבשבת.
 2. לוודא שחשבון ניכוי במקור מסווג כך בסעיף 'חשבון ראשי' בכרטיס.
 3. לוודא כי ניכוי במקור מדיבידנד נרשם לכרטיס המתאים, שהסיווג שלו ב'חשבון ראשי' הוא נ.במקור – תשלום דיבידנד.
 4. לוודא כי כל תנועות התשלום נרשמו עם סוג תנועה הכולל ניכוי במקור.
 5. לוודא כי ניכוי במקור מדיבידנד נרשם עם סוג תנועה הכולל את הכרטיס המתאים כמפורט בסעיף 3.
 6. לוודא שתנועות התשלום עבור תושבי חוץ נרשמו באמצעות סוג תנועה שבו כרטיסי ניכוי במקור מוגדרים כחשבון ראשי: נ.במקור – תשלומים לתושב חוץ.

הכנת הדוח ושידורו

רצוי להדפיס את הקובץ לפני שידורו ולבדוק אותו. ניתן להדפיס את הדוח למדפסת או למסך (הסבר מפורט ניתן למצוא בהמשך מסמך זה).

הכנת הקובץ לשידור:

 • יצירת הקובץ בתפריט: דוחות > דוחות הנהח"ש > דוחות מס הכנסה ומע"מ (דוחות תקופתיים) > דוח ניכוי במקור לקובץ.
 • יש לרשום את שנת הכספים לדיווח.
 • התוכנה תיצור קובץ אותו תשדרו בתום ההפקה.
 • שם הקובץ כולל קידומת ואת מספר תיק הניכויים (ללא הסיפרה הראשונה 9). לדוגמא: a856.41234567.txt.
 • בעת הכנת הדוח להפקה – נרשם המיקום שלו בחלונית במסך. נא ציינו לעצמכם את המקום ואת שם הקובץ, לדוגמא: hash7\rep\a856.412345678.txt.
 • יש לשדר את הקובץ לרשות המיסים.
 • יש להדפיס את הדוח השנתי ולהמתין שיגיע מייל מרשות המסים. אם הקובץ שנשלח תקין יצורף למייל מרשות המיסים מסמך הצהרה. עליכם להדפיס את מסמך ההצהרה לחתום עליו ולשלוח בדואר לרשות המסים (הכתובת למשלוח תופיע על גבי ההודעה מרשות המיסים).לקוחות המפיקים דוח ניכוי במקור לשנת 2008 ומטה נדרשים לשלוח את ההצהרה בדואר, בצרוף חלק א' של הדוח המודפס.

שידור הקובץ:

http://www.misim.gov.il/shdochnik/frmLogin2.aspx

בחלונית שתפתח לאחר הזיהוי שלכם באתר רשות המיסים, יש לבחור בחלונית 'עיון' את הקובץ לפי מיקומו במחשב שלכם שנרשם במסך בעת הפקת הדוח.

לפני שידור הקובץ ניתן לבדוק את הקובץ בסימולטור של רשות המיסים. בהעברת הקובץ בסימולטור יש לציין בשם הקובץ את שנת הכספים (הסבר להלן בסעיף הפקת הדוח).

http://www.misim.gov.il/mslog126/

(בפעם הראשונה תתבקשו להתקין את התוכנה לבדיקה. ההוראות ניתנות במסך רשות המיסים).

_________________________________________________________

הוראות רישום פקודות תשלומים (למשתמשים חדשים):

הגדרת כרטיס חשבון ניכוי במקור:

הגדרת סוג החשבון נקבעת בשדה חשבון ראשי בכרטיס החשבון (חשבונות> הקשת מפתח החשבון> בחירת הסיווג מהרשימה בשדה 'חשבון ראשי').

שימו נא לב !

דוח ניכוי במקור כולל רק תנועות שנרשמו מול כרטיסי ניכוי במקור לסוגיו השונים. רישום תשלום שאינו כולל כרטיס ניכוי במקור בפקודת היומן לא ייכלל בדוח. לכן יש לרשום גם תשלומים ללא ניכוי במקור עם סוג התנועה המתאים (ראו בטבלה מטה).

משתמשי חשבשבת המדפיסים שקים חייבים לבדוק שסוג התנועה שהוגדר בתפריט הדפסת שקים כולל כרטיס חשבון 'ניכוי במקור'. התוכנה משתמשת בסוג תנועה שנרשם בהתאם לאחוז הניכוי המופיע ברשומת החשבון של הספק.

סוגי תנועה:

חובה להגדיר סוגי תנועה לתשלומים הכוללים ניכוי במקור ולהשתמש בהם בעת רישום פקודות יומן. להלן דוגמא עבור סוג תנועה לניכוי 10%:

חובה

זכות

חשבון

%

חשבון

%

?

100

בנק

90

  

ניכוי במקור

10

         סוג תנועה לניכוי במקור 0 (חובה להשתמש כאשר אין מנכים)

חובה

זכות

חשבון

%

חשבון

%

?

100

בנק

100

  

ניכוי במקור

0

משתמשים הרושמים פקודות יומן ידניות:
אם אינכם מעוניינים לפתוח סוגי תנועה לכל שיעורי הניכוי, ניתן לשנות את סכום הניכוי ואת סכום השק הרשומים בפקודה. שינוי סכומי הניכוי מתבצעים באמצעות פקודת יומן בשיטה המפורטת, בעת שהפקודה נמצאת במאגר זמני. ניתן לתקן את סכום הניכוי גם אם הקשתם את הפקודה עם סוג תנועה שונה מזה שנוכה.

 

משתמשים המפיקים שקים:
הפקודה תרשם בהתאם לאחוז הניכוי המופיע ברשומת החשבון. יש להפעיל טרם הפקת שקים לספקים את מערכת 1000 או מבזק (בהתאם למספר הספקים) על מנת שאחוזי הניכוי של הספקים יהיו מעודכנים.

 

רישום דיבידנד

חשבשבת תשייך פקודת יומן לתשלום דיבידנד כאשר כרטיס ניכוי במקור בפקודה מוגדר בחשבון ראשי: נ.במקור – תשלום דיבידנד. לכן יש להשתמש בסוג התנועה המיוחד הבא עם אחוז הניכוי הרלוונטי.

סוג תנועה לניכוי מדיבידנד (עם ניכוי 30)

חובה

זכות

חשבון

%

חשבון

%

?

100

בנק

70

  

נ. במקור מדיבידנד

30

רישום תשלומים לתושבי חוץ

חשבשבת תשייך פקודת יומן לתשלום עבור תושבי חוץ כאשר כרטיס ניכוי במקור בפקודה מוגדר בחשבון ראשי: נ.במקור – תשלומים לתושב חוץ. לתשומת לבכם, קיימים סעיפים רבים לחשבון ראשי מסוג זה בהתאם לאחוז הניכוי. כמו כן קיים חשבון ראשי נפרד לניכוי שהתבצע ע"י הלקוח ולניכוי שנעשה ע"י הבנק. לכל אחד מהמקרים הרלוונטיים עבורכם יש לפתוח כרטיס ניכוי במקור מתאים ולרשום פקודת יומן באמצעות סוג תנועה באופן הבא:


סוג תנועה לניכוי מתשלומים לתושבי חוץ (עם ניכוי 0%)

חובה

זכות

חשבון

%

חשבון

%

?

100

בנק

100

  

נ. במקור – תשלומים לתושב חוץ ע"י החברה 0%

0

הפקת הדוח

הפקת הדוח מתבצעת מתפריט:

הנהח > דוחות הנהח"ש > דוחות מס הכנסה ומע"מ > ניכוי במקור – דוח שנתי 856 לקובץ

186

שנת מס: בסעיף זה קובעים את שנת המס עבורה מפיקים את הדוח.

קיים דוח ידני: מסמנים סעיף זה רק כאשר מוסיפים דו"ח ידני (עבור נתונים שאינם כלולים בדו"ח הממוחשב).

חתך מקבלים מהרש"פ: עסקים הרוכשים שירותים/סחורות מהרשות הפלסטינאית ירשמו בסעיף זה את חתך כרטיסי החשבון של הספקים מהרשות הפלסטינאית.

מיון לפי: שיטת המיון של החשבונות בדוח. ניתן למיין לפי מפתח חשבון, שם חשבון או מספר תיק מס הכנסה/ת.ז.

מקום הקובץ: שימו לב לסעיף מקום הקובץ, שכן בעת שידור הקובץ לרשות המיסים עליכם לבחור את הקובץ שנוצר במחיצה זו. כברירת מחדל הקובץ נוצר תחת המחיצה המשותפת  REP. ניתן כמובן ליצור הקובץ במחיצה אחרת באמצעות בחירה בכפתור האטב.

שם הקובץ לשידור לרשות המיסים:
שם הקובץ שנוצר מכיל בתחילתו את הסימן a856 לאחר מכן את מספר תיק הניכויים שהוגדר בהגדרות חברה, (ללא הסיפרה הראשונה 9), בסיומת txt. לדוגמה: a856.41254784.txt.

אם בסעיף זה שם הקובץ מסתיים בשנת המס, לדוגמה: 013 >> a856.41254784.013, יש לשנות את הסיומת ל- txt.

יש להפיק את הדוח לקובץ ובנוסף לכך להדפיסו (יש לסמן במסך הפקה למדפסת).

לצורך בדיקת תקינות הדוח ניתן לבחור גם בהפקה למסך.
יש לשדר את הקובץ לפי ההוראות הרשומות במסמך בעמוד 2.

שם הקובץ לבדיקה בסימולטור:
בבדיקת הקובץ בסימולטור של רשות המיסים, שם הקובץ צריך להסתיים בשנת המס, לדוגמה: עבור שנת הכספים 2013 יסתיים הקובץ ב- 013 >> a856.41254784.013, יש לשנות את הסיומת בסעיף מקום הקובץ.

 

שימו לב:

אם בעת השידור מופיעות אחת מהודעות השגיאה הבאות:

'חסרה רשומה 80'

'ברשומת סיכום 70, נמצאו  בשדה נומרי תווים לא חוקיים'

עליכם להוריד את המהדורה המעודכנת.

בהצלחה !

דילוג לתוכן