חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תנועות הנה"ח – יבוא מקובץ טקסט

ממשק קלט תנועות היומן מאפשר לייצא תנועות יומן מתוכנות זרות ולייבא אותן לחשבשבת.
התנועות מועברות אל מנות במאגר זמני בחשבשבת.

שם קובץ הממשק:        MOVEIN.DOC

שם קבוץ הפרמטרים:    MOVEIN.PRM (הורדה)

מבנה קובץ הפרמטרים:

בשורה ראשונה יש לרשום את אורך הרשומה בקובץ הממשק.

בשורות 2 – 35 יש לרשום את מיקום השדות ברשומה לפי הטבלה הנ"ל:

רשימת השדות לממשק

שורה

שם השדה

אורך מקסימלי

תוכן     

הערות

1

אורך הרשומה

2

קוד סוג תנועה

3

אלפא נומרי

 

3

אסמכתא ראשונה

9

נומרי

 

4

אסמכתא שנייה

9

נומרי

 

5

תאריך אסמכתא

10

תאריך

 

6

תאריך ערך

10

תאריך

 

7

קוד תמחיר

8

אלפא נומרי

 

8

קוד מטבע

5

אלפא נומרי

לפי טבלת מטבעות

9

פרטים

50

אלפא נומרי

10

חשבון חובה 1

15

אלפא נומרי

11

חשבון חובה 2

15

אלפא נומרי

12

חשבון זכות 1

15

אלפא נומרי

13

חשבון זכות 2

15

אלפא נומרי

14

סכום חובה 1 בש"ח

9.2

עשרוני

15

סכום חובה 2 בש"ח

9.2

עשרוני

16

סכום זכות 1 בש"ח

9.2

עשרוני

17

סכום זכות 2 בש"ח

9.2

עשרוני

18

סכום חובה 1 מט"ח

9.2

עשרוני

19

סכום חובה 2 מט"ח

9.2

עשרוני

20

סכום זכות 1 מט"ח

9.2

עשרוני

21

סכום זכות 2 מט"ח

9.2

עשרוני

22

תאריך 3

10

תאריך

23

אסמכתא 3

9

נומרי

24

כמות

9.3

עשרוני

25

קובץ

50

אלפא נומרי

26

הערות  נוספות

50

אלפא נומרי

27

הערות נוספות 2

50

אלפא נומרי

28

סניף

9

אלפא נומרי

29

מספר ע.מ.

9

נומרי

30

לא בשימוש

31

אסמכתא 4

9

נומרי

32

אסמכתא 5

9

נומרי

33

תאריך 4

10

תאריך

34

תאריך 5

10

תאריך

35

מספר הקצאה

250

אלפא נומרי

 בדיקות מיוחדות והערות:

 • לא ניתן להשתמש בקובץ הפרמטרים בשדה מסוים מקובץ הנתונים יותר מפעם אחת (לדוגמא: אם קיים בקובץ הנתונים תאריך, לא ניתן לקלוט אותו גם כתאריך אסמכתא וגם כתאריך ערך).
 • באינדקס חשבונות ספרתי, חובה לדאוג שאורך שדה מפתח החשבון בקובץ הנתונים זהה לאורך שדה מפתח חשבון ספרתי שהוגדר בחברה.
 • לא ניתן להעביר תנועות ללא מפתח חשבון.
 • בכל תנועה חייב להיות לפחות מפתח חשבון חובה או מפתח חשבון זכות.
 • אי אפשר להעביר תנועות ללא סכום.
 • בכל תנועה חייב להיות לפחות סכום אחד.
 • לכל סכום שמועבר חייב להיות חשבון בהתאמה, אבל אפשר להעביר חשבונות ללא סכומים (חשבונות אינפורמטיביים).
 • כאשר בתנועה יש גם סכום בחובה וגם סכום בזכות התנועה חייבת להיות מאוזנת (סך חובה = סך זכות). תנועה מאוזנת היא תנועה שסך הסכומים בחובה שווה לסך הסכומים בזכות.
 • תאריכי הערך והאסמכתא חייבים להיות בגבולות התאריכים שהמשתמש הגדיר בסעיף הגדרות חברה בתפריט הגדרות.
 • סוג התנועה משמש כסימון בלבד ואינו קובע את פיצול התנועה.
 • בפעולת "סטורנו" בהנהלת חשבונות מומלץ להעביר סכומים שליליים.

 אם מעבירים תנועות יומן של חשבוניות, יש להקפיד על כל ההנחיות הבאות:

הדוגמה שלהלן מבוססת על מע"מ בשיעור 17%. אם חל שינוי בשיעור המע"מ, יש לשנות את הדוגמאות בהתאם.

מבנה פקודות היומן של חשבוניות:

המסמך

 

ח-ן חובה

%

ח-ן זכות

%

חשבונית מס מכירה

לקוח

117

הכנסות

מע"מ עסקאות

100

17

חשבונית מס זיכוי

הכנסות

מע"מ עסקאות

100

17

לקוח

117

חשבונית מס מכירה פטורה ממע"מ

לקוח

100

הכנסות פטורות

100

חשבונית מס זיכוי פטורה ממע"מ

הכנסות פטורות

100

לקוח

100

חשבונית רכש

הוצאות

מע"מ תשומות

100

17

ספק

117

זיכוי רכש

ספק

117

הוצאות

מע"מ תשומות

100

17

חשבונית רכש מע"מ 2/3

הוצאות

מע"מ תשומות

105.67

11.33

ספק

117

חשבונית רכש מע"מ 1/4

הוצאות

מע"מ תשומות

112.75

4.25

ספק

117

חשבון ייצוא: אם הייצוא כולל רשומון ייצוא, יש לרשום את מספר הרשומון בשדה אסמכתא 3. אם הייצוא אינו כולל רשומון ייצוא, כמובן, שדה אסמכתא 3 צריך להישאר ריק.

רשומון ייבוא: יש לפתוח במערכת הנה"ח כרטיס חשבון עבור מע"מ תשומות יבוא (בנוסף לכרטיס מע"מ תשומות) עבור התשומות בגין הייבוא (כלומר, המע"מ שמשלמים עבור הטובין שהתקבלו מחו"ל). תנועת היומן של רשומון הייבוא צריכה להיות לחובת כרטיס מע"מ תשומות ייבוא הנ"ל. רושמים את מספר רשומון הייבוא בשדה אסמכתא 2 (האסמכתא השנייה).

מכירות / קניות כנגד הרשות הפלסטינאית: תנועות היומן של החשבוניות ללקוחות ושל החשבוניות מספקים הנמצאים ברשות הפלסטינאית הן כמו תנועות היומן של חשבוניות רגילות, פרט לכך ששיעור המע"מ שונה.

חשבוניות ללקוחות מזדמנים: כאשר מוכרים ללקוחות מזדמנים (לקוחות שונים), הסכום המקסימאלי של כל חשבונית (לפני מע"מ) הוא 5,000 ₪. אם הסכום גבוה יותר, מפתח הלקוח בחשבונית צריך להיות מפתח החשבון של אחד הלקוחות הקבועים (לגביהם נרשם מספר עוסק מורשה או מספר חברה או מספר תעודת זהות (ולא כרטיס לקוחות מזדמנים). תנועות היומן של חשבוניות מכירה ללקוחות מזדמנים נראות כמו חשבוניות רגילות, למעט ההבדל שלעיל (מחייבים כרטיס לקוחות מזדמנים במקום כרטיס לקוח בעל מספר עוסק מורשה או מספר חברה או תעודת זהות). מותר לרשום מכירות מזדמנות (על סכומים נמוכים מהסכום הנ"ל) לחובת כרטיס קופה (במקום כרטיס לקוחות מזדמנים), יש להדריך את הלקוח שבעת הפקת דוח 874 החדש יש להגדיר את כרטיס קופה בחתך של הלקוחות המזדמנים.

תנועות יומן של מכירות קופה רושמת:

דרישת רשות המסים היא שתנועות יומן של מכירות קופה רושמת יכללו לא רק את סכום המכירה אלא גם את כמות התלושים. יש לרשום את כמות התלושים בשדה אסמכתא (אסמכתא ראשונה). אם נרשמו כמה תנועות מכירה לאותו Z יש לרשום באחת התנועות של סיכום המכירות את כמות התלושים (בשאר התנועות יש לרשום 0)

כרטיס קופה, הנגדי למכירות מקופה רושמת, צריך להיות שונה מכרטיס קופה שמופיע בתנועות של מכירות ללקוחות מזדמנים (באמצעות חשבוניות מס וקבלה).

קופה קטנה: תנועות יומן של קופה קטנה רושמים במבנה של חשבונית רכש (לחובת כרטיס הוצאות וכרטיס מע"מ תשומות ולזכות מי שמקבל את התשלום). בשדה אסמכתא 2 (אסמכתא שנייה) רושמים את כמות החשבוניות שרוכזו בתנועת היומן. לדוגמה, אם תנועת היומן היא עבור 20 חשבוניות של חניה, רושמים בשדה אסמכתא 2 את המספר 20. אם הרישום הוא בגין חשבונית אחת בלבד, יש לרשום 1 באסמכתא 2. בשדה תאריך (התאריך הראשון) יש לרשום את תאריך הרישום.

חשבונית עצמית (חשבונית שמפיקים במקום נותן שירותים שאינו מפיק חשבוניות):

יש לרשום את תנועות היומן הבאות עבור כל חשבונית עצמית:

 

ח-ן חובה

 

%

ח-ן זכות

%

חשבונית מס

ספק (נותן השירות)

117

הכנסות

מע"מ עסקאות

100

17

חשבונית רכש

הוצאות

מע"מ תשומות

100

17

ספק (נותן השירות)

117

ביטול ההכנסות

הכנסות חשבונית עצמית

100

ספק (נותן השירות)

100

כאשר מלכ"ר מקבל חיוב ללא חשבונית מס, הוא אינו מוציא חשבונית עצמית אלא רושם פקודת יומן במבנה הבא:

מבנה פקודת יומן

ח-ן חובה

 

%

ח-ן זכות

%

רישום ההוצאה

הוצאה (כולל מע"מ)

מע"מ תשומות (0 ₪)

117

0

ספק

ניכוי במקור

100

17

כמובן, תנועת יומן נוספת תירשם בעקבות התשלום (עם ניכוי במקור).

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP