מבנה מסד נתונים

להלן רשימת הטבלאות של מסד הנתונים הנגישים לציבור המשתמשים. ניתן להקליק על שם הטבלה בכדי להציג את פירוט השדות בטבלה.

 שם טבלה  שם בבסיס הנתונים
 כרטיסי חשבון  Accounts
 שמות קודי מיון בחשבונות  AccSortNames
 קודי תמחיר  CostCodes
 טבלת מטבעות  Currencies
 שערי מט"ח  Rates
 פריטים  Items
 שמות קודי מיון בפריטים  ItemSortNames
 מחירונים  PriceLists
 שמות מחירונים  PriceListNames
 מחירים מיוחדים: כותרות  SpecialPrices
 מחירים מיוחדים: תנועות  SpecialPricesMoves
 מספרים חליפיים  AlterKeys
 פריטים חליפיים  AlternativeItems
 תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraDates
 שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraDateNames
 נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraNotes
 שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraNoteNames
 סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraSums
 שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות  ExtraSumNames
 הנהלת חשבונות 
 פקודות יומן: כותרות JurnalTrans
 פקודות יומן: תנועות JurnalTransMoves
 דפי בנק BankPages
 מסמכים 
 מסמכים: כותרות Stock
 מסמכים: תנועות מלאי StockMoves
 פירוט אריזות למסמך PackingList
 רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים Protocol
 מסמכים: כתובת ליצוא ExportAdress
 פרטי מכפלה במסמכים Imultiply
 שדות נוספים במסמכים – כותרות ExtraStockDef
 שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי ExtraStockMovesDef
 קשרי לקוחות CRM 
 קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים CRMAccounts
 קשרי לקוחות: טבלת תנועות CRMain
 קשרי לקוחות: קבצים מקושרים CRMAttach
 אנשי קשר CRMContact
 קשרי לקוחות: שדות נוספים CRMExtra

אינדקסים

Accounts - כרטיסי חשבון

שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
AccountKey מפתח חשבון
FullName שם
SortGroup מיון
Address כתובת
City עיר
Zip מיקוד
Country מדינה
Phone טלפון
Fax פקס
BalanceCode קוד מאזן
Balance יתרה
CreditTermsCode קוד פיצול תשלומים ברירת מחדל =   1 (מזומן)
TFtalDiscount % הנחה ללקוח
VatExampt פטור ממע"מ 0 – חייב   ; 1 – פטור
DiscountCode קוד הנחה
Filter חתך
WorF עיסוק
Details הערות
datF1 לא בשימוש
datF2 לא בשימוש
SuF1 לא בשימוש
SuF2 לא בשימוש
SuF3 לא בשימוש
SuF4 לא בשימוש
AvgLatePay ממוצע איחור תשלומים
MaxCredit תקרת אשראי
MaxCreditCurrency מטבע אשראי
MaxObligo תקרת אובליגו
MaxObligoCurrency מטבע אובליגו
CustomerNote הודעת לקוח הודעה   המופיעה במסמכים
AssignKey מפתח חשבון מרכז
Agent סוכן
DeductionPrc % ניכוי במקור
DeductionValid תוקף ניכוי במקור
BankCode קוד בנק
BranchCode סניף בנק
BankAccount מספר חשבון בנק
TaxFileNum מספר עוסק מורשה
Sales סה"כ מכירות
SalesCurrency מטבע מכירות
Purchase סה"כ קניות
PurchaseCurrency מטבע קניות
Obligo יתרת אובליגו
SpeciaItemBalance לא בשימוש
MainAccount קוד חשבון ראשי
FixedOrderCost מחיר הזמנה קבוע WizStock
VisitPeriod מספר הימים בין ביקורי הספק WizStock
AverageSupplyPeriod זמן אספקה ממוצע WizStock
SDSupplyPeriod סטיית תקן – זמן אספקה WizStock
Dumi סימון לחשבונות מיוחדים "?"   ; "ללא"
BalanceName שם קוד מאזן
MainAccountName שם חשבון ראשי
Protected חסוי 0 – לא   חסוי ; 1 – חסוי
CostCode קוד תמחיר
DifferAcc חשבון הפרשים
MatchCurr מטבע ההתאמה במקרה של מט"ח
MatchCurrFlag דגל התאמה 0 –   מט"ח ; 1 – מטבע מוביל
Email כתובת דוא"ל
Masav העברה למס"ב
AccPass קוד העברה לרו"ח
Delivery יתרת תעודות משלוח פתוחות
DeductFile מספר תיק מס הכנסה
DocCurr מטבע ברירת מחדל למסמכי מט"ח
AccEDI מפתח חשבון ל EDI
ExFile קובץ מקושר
varietyID מזהה מגוון
Pre
PreDate
AccCutFlag
SbCardNo נתוני כרטיס אשראי : מס' כרטיס
SbMon נתוני כרטיס אשראי : תוקף – חודש
SbYear נתוני כרטיס אשראי : תוקף – שנה
SbID נתוני כרטיס אשראי : ת.ז.
Sb4digits נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות
SbCvv נתוני כרטיס אשראי : CVV
SbPhone נתוני כרטיס אשראי : טלפון
SbType לא בשימוש
SbPays לא בשימוש
SPhone טלפון נייד
WebSite אתר
TaxRepCode סעיף חשבונאי (6111)
PrtTo
PointsQunt מבצעים : נקודות
RntSplitCode השכרות : קוד פיצול
RntQuant לא בשימוש
DistLine הפצה : קו חלוקה
obligoDelivery יתרת תעודות משלוח לאובליגו
Obligolaybuy יתרת שריונים לאובליגו
Distdoc הפצה : סוג מסמך להפקה 37 – חשבונית ריכוז
4 – ת.משלוח
CustomerID1 בדיקת נתוני שקים : ת.ז.
CustomerID2 בדיקת נתוני שקים : ת.ז. 2
KupaPhone1 בדיקת נתוני שקים : טלפון
KupaPhone2 בדיקת נתוני שקים : טלפון
DeductValidFor קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק
MivzakFlag מבזק – האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש 0 – חשבון חדש עבור מבזק
1 – חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד
Computerized מקבל חשבוניות במייל
LetMasavMail שליחת מכתבי מס"ב במייל 0-מדפסת   ; 1-מייל
PartnersType מדווח 2 מספרים – מערכת 1000
DeductType סוג ניכוי במקור מטבלת DeductTaxTypes
BooksPermission אישור ניהול ספרים 0-אין ; 1-יש
BDate תאריך פתיחת החשבון
RoundType סוג עיגול למסמכים 0 – ללא עיגול ;
1 – עיגול לעשרות אגורות
2 – עיגול לשקלים
3 – עיגול לעשרות שקלים
99 – ללא הגדרת עיגול
Name1000 שם ספק – מערכת 1000
ExPic קובץ תמונה
BankRecCurr
BankRecFlag
MarketNetKey מפתח לרשתות שיווק
MailReceipt מקבל קבלות במייל
MasavEmail כתובת מייל למס"ב
SbMasofID מזהה מסוף אשראי
SbstrToken טוקן אשראי (לחוזים)
SbCreditSW תוכנת אשראי
BUseFID משתמש שפתח את החשבון
Voucher מספר אישור – עתידי
VoucherValid תוקף אישור – עתידי

שמות קודי מיון בחשבונות - AccSortNames

שם שדהפרוטערכים
IDמזהה 
AccSortCodeקוד מיון 
SortCodeNameשם קוד מיון 

קודי תמחיר - CostCodes

שם שדהפרוטערכים
CostCodeIdמזהה 
CostCodeNameשם קוד 
Splitסוג קוד התמחיר0 – מרכז תמחיר ; 1- הוצאה עקיפה
CostCodeקוד תמחיר 
Dumiמסמן קוד לא בשימוש רגילקוד ריק – לדוחות בלבד
Filterחתך 

 

טבלת מטבעות - Currencies

שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
CurrencyName שם מטבע
CurrencyCode קוד מטבע
FixName שם קבוע 0 -לא ; 1 – כן
Show ספרור למיוןהמטבעות להצגה ברשימה
ForeignCode קוד מטבע לועזי
Txt1
Txt2
Num1

טבלת מטבעות - Rates

שם שדהפרוטערכים
Idמזהה 
CurrencyCodeמטבע 
DatFתאריך 
Rateשער 
Calculatedשער מוקלד / מחושב0 – שער שהוקלד ; 1 – שער מחושב (עד 30 יום)
StationNameשם תחנהמיועד לדוחות משוערכים. מתווספות רשומות זמניות המכילות את השערוך + שם התחנה המפיקה את הדו"ח המשוערך.

פריטים - Items

שם שדהפרוטערכים
Idמזהה 
ItemKeyמפתח פריט 
ItemNameשם פריט 
ForignNameשם לועזי 
SortGroupמיון 
Filterחתך 
Priceמחיר מכירה 
Currencyמטבע מחירה 
PurchPriceמחיר קניה אחרון 
PurchCurrencyמטבע קניה 
LastPurchDateתאריך קניה אחרון 
Quantityיתרה במלאי 
VatExamptפטור ממע"מ0 – חייב במע"מ ; 1 – פטור ממע"מ
DiscountCodeקוד הנחה 
DiscountPrc% הנחת מבצע 
SalesUnitיחידת מידה מכירותמסך פריטים ראשי
PurchaseUnitיחידת מידה רכשפ.נוספות – נתוני רכש
Localizationאיתור 
BarCodeברקוד 
Weightמשקל 
Volumeנפח 
DutyPrc% מכס 
WholesaleTaxPrcמס קניה סיטונאים –לא בשימוש 
RetailTaxPrcמס קניה קמעונאים –לא בשימוש 
DutyTypeסעיף מכס 
ConverFלא בשימוש 
ProductionTimeזמן ייצור 
MainPurchaseהזמנה מינימאלית 
StockLevelרמת מלאי 
ReorderQuantנקודת הזמנה 
StockCountDateתאריך ספירת מלאי 
TreeTypeסוג עץ1 – הרכבה ; 2 -ייצור ; 3 – חשבונית ; 4 – תמחיר
DatF1תאריך ערך מלאי 
DatF2תאריך תמחיר ייצור 
DatF3  
DatF4  
Suf1מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה 
SuF2תמחיר ייצור 
SuF3מחיר יבוא מועמס 
SuF4כמות באריזה 
SuF5מחיר ערך מלאי מחסני ערובה 
SuF6  
SuF7  
SuF8  
LastDiffer  
DefaultWarehouseמחסן 
DemandPerDayצריכה יומית(WizStock)
DemandPerMonthצריכה חודשית(WizStock)
SDDemandPerMonthסטיית תקן – צריכה חודשית(WizStock)
StorageCostעלות אחסנה(WizStock)
MaxStoragePeriodזמן אחסנה מקסימלי(WizStock)
CostOfShortageעלות חוסר(WizStock)
FollowUpביקור ספק(WizStock)
Dumiדגל פריט0 – פעיל ; 3 – לא פעיל ; 1 – סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # * )
SalesAccחשבון הכנסות 
StockPerUnitסוג פריט0 – פריט רגיל ; 1- טבוע ; 2 – מונה ;3 – מכפלה ; 4 -אצווה ; 5 – איתור ; 6 – תוקף ; 7 – אב מטריצה ; 8 – בן מטריצה
PurchAccחשבון הוצאות 
VatFreeSalesAccחשבון הכנסות פטור ממע"מ 
PrmUse  
Expiringדגל לציון תאריך תפוגה לפריט 
NProductionTimeזמן ייצורזמן ייצור
ExFileקובץ מקושרנתיב ושם הקובץ
SdDemandPerDayכמות יומית נדרשת(WizWhy)
ExPicקובץ תמונהנתיב ושם הקובץ
VatPrcגרסה באנגלית – % מע"מ 
ImpTaxPrc%מס קניה ייבוא 
KFormatפורמט הדפסה לשובר החלפהKupa = 1
Kdaysמספר ימים מקסימאלי להחלפהKupa = 1
Expectedיתרת הזמנות צפויות 
WieghtItemדגל לציון פריט שקיל1 – פריט שקיל
BDateתאריך הקמת הפריט 
InstMonthsמספר חודשיםלאחריות מיום המכירה 
InstFlagדגל אחריות בטבוע0-לפי הרשום ברכש1-חישוב מיום המכירה
ItemNoteהודעה 
IntrItem  
CostCodeקוד תמחיר 
BUseFIDמשתמש שהקים אתהפריט 

שמות קודי מיון בפריטים - ItemSortNames

שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
ItemSortCode קוד מיון
SortCodeName שם קוד מיון

מחירונים - PriceLists

שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
ItemKey מפתח פריט
Price מחיר
CurrencyCode מטבע
PriceListNumber מספר מחירון PriceListNames.PriceListId
DatF תאריך תוקף המחירון
DFlag
UseFId משתמש Users.UseFId
CngDate תאריך שינוי המחיר

שמות מחירונים - PriceListNames

שם שדה פרוט ערכים
PriceListId מזהה מחירון
PriceListName שם מחירון

מחירים מיוחדים: טבלת כותרות – פרטי חשבון, פריט ותאריך - SpecialPrices

שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
Details
ItemKey מפתח פריט
AccountKey מפתח חשבון
Price לא בשימוש
CurrencyCode לא בשימוש
MinQuantity לא בשימוש
PackQuantity לא בשימוש
ValidDate תאריך תחילת תוקף
Active דגל פעילות 0 – פעיל ; 1 – מבוטל
SourceID שדה עזר להעתקת מחירון
EndDate תאריך תום תוקף
MinDebitQuant כמות מינימלית (לחיוב)
MinDebitQuantBy
MinDebit דגל חיוב מינימום
CalcMethod שיטת חיוב 0-כל הכמומות במחיר של הכמות הגבוהה,1-חיוב נפרד לכל טווח כמות
MinDebitItem
PrintMethod שיטת התצוגה 0-שורה אחת, 1-שורה לכל טווח כמות
MinAmount סכום חיוב מינימום
ItemDesc טקסט בתאור הפריט לחיוב מינימום

מחירים מיוחדים: טבלת תנועות – כמויות ומחירים - SpecialPricesMoves

** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 **

שם שדה פרוט ערכים
Price מחיר
CurrencyCode מטבע
MinQyantity כמות מינימאלית
PackQuantity כמות – אריזות
Active דגל פעילות 0 – פעיל ; 1 -מבוטל
SPID מזהה רשומה כותרת
ID מזהה
DiscountPrc % הנחה
ItemKey
ItemName שם הפריט (חיובלטווח כמויות)

מספרים חליפיים - AlterKeys

מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו

שם שדה פרוט ערכים
AlteID מזהה
ItemKey מפתח פריט
AccountKey מפתח חשבון
AlterKey מפתח חליפי
Def המספר החליפישיישלף במסמכים ברירת מחדל = 1
AlterName שם החליפי

פריטים חליפיים - AlternativeItems

פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר.
משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור.

שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
ItemKey מפתח פריט
AlterItem מפתח פריט חליפי
Priority עדיפות במידה וקיימים מס'פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר.

תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraDates

שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
DatFID קוד תאריך נוסף
KeF מפתח חשבון / פריט
DatF ערך – תאריך נוסף
ItemFlag תאריך נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
Dumi

שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraDateNames

שם שדה פרוט ערכים
DatFID קוד תאריך נוסף
DatName שם תאריך נוסף
ItemFlag תאריך נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NumSort עתידי

פרטים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraNotes

שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
KeF מפתח חשבון / פריט
Note ערך – פרטים נוספים
ItemFlag פרט נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NoteId קוד פרטים נוספים
Dumi

שמות לפרטים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraNoteNames

שם שדה פרוט ערכים
NoteName שם פרטים נוספים
ItemFlag פרט נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NoteID קוד פרטים נוספים
NumSort עתידי

סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraSums

שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
SufId קוד סכום נוסף
KeF מפתח חשבון / פריט
Suf ערך – סכום נוסף
ItemFlag פרט נוסף בפריט / חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
Dumi

שמות לסכומים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraSumNames

שם שדה פרוט ערכים
SufId קוד סכום נוסף
SufName שם סכום נוסף
ItemFlag פרט נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NumSort עתידי

הנהלת חשבונות

פקודות יומן: כותרות - JurnalTrans

שם שדהפרוטערכים
TransIdמזהה 
TransDebIDמפתח חשבון חובהראשיהיחיד הנראה בשיטההמקוצרת
TransCredIDמפתח חשבון זכותראשיהיחיד הנראה בשיטההמקוצרת
DebNameשם חשבון חובה ראשי 
CredNameשם חשבון זכות ראשי 
BatchNoמספר מנה 
Descriptionפרטים 
Referanceאסמכתא 
Ref2אסמכתא שנייה 
TransTypeקוד סוג תנועהTransTypes.TransTypeCode
CurrencyCodeמטבע 
ValueDateתאריך אסמכתא 
DueDateתאריך ערך 
Statusסטאטוס0 – זמני ; 1 –קבוע
Changeableסוג התנועה0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה מממשק חלונות לחלונות ; 2 – תנועת הפרשי שער (differ = 1) ; 3 – תנועתסטורנו ; 5 – תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט"ח ;6 – תנועה מממשק עםסכום מט"ח בלבד ; 7 – תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד
StockIDמזהה תנועת מלאילתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים 
CostCodeקוד תמחיר 
Differתנועת הפרשי שער0 – לא ; 1 – כן
CreditTermShareלא בשימוש 
SuFסכום כולל חובה אוזכות (בחד צידיות – הסכום שנרשם) 
SuFDlrסכום כוללמט"ח 
BachNoתנועת עדכון0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה לאחר עדכון סכומים אוטומאטיים (₪ או מט"ח)2 – תנועת עדכוןסכומים אחרון (₪ או מט"ח) ; 4 – תנועת העברת הכנסות (מנה 9998) ; 5 – תנועת העברת הכנסות שבוטלו (מנה 9998).
LockingIsחשבון נעול בהתאםלסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (status = 0)* חשבון לא נעול –יש ? בסוג התנועה0 – חובה וזכות לאנעולים ;1 – זכות נעול 2 – חובה נעול ; 3 – חובה וזכות נעולים4 – ניתן לשינוי רקבשיטה מפורטת
Typeסוג מנה0 – רגילה ; 1 -צפויה ; 2 – תקציבית
Ref3אסמכתא שלישית 
DatF3תאריך נוסף 
UseFIDקוד משתמשUsers.UseFID
Quantכמות 
PaymentIDמזהה לקבלת שק אואשראיCreditPays.IDאו Cheqs.ID
CKIDמזהה לתנועת שקCKSumToPay.CKID
FixedIDמזהה לתנועה אחריהתיקון0 – אין תיקון ; מספר אחר – מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.TransID)
TemCopyדגל לשימוש זמני 
JurnalMatchIDשימוש זמני 
FixDateתאריך תיקוןנרשם בתנועת התיקון
Branchסניף 
VatTempIdשדה זמני 
PaymentIDTblסוג טבלת תשלומיםעבור שדה paymentID0 – מזומן או לא תשלום ;1 – שקים ; 2 – אשראי
Detailsהערות 
Det2הערות נוספות 
ExFileקובץ מקושר 
IssueDateתאריך עדכון לקבוע(קליטת מנה) 
KupaNamמספר קופה 
Osek874מספר עוסק מורשהעבור לקוח מזדמן 
RefNum(עתידי) אסמכתא מסהכנסה 
IssueFlag874דגללסימון תנועות שהועברו בדוחות מע"מ ישנים0- 1 -תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה
ChkSumעתידי 
moveNumמיון השורות במסמךמיועד להוספת שורהבין שורות
LossIDמזהה פחתLoss.ID
CostHeaderIDמזהה העמסת עלויותCostHeader.ID
Bdateתאריך פתיחת הרשומה 
Hourשעת פתיחת הרשומה 
LoanIDמזהה הלוואהLoan.ID

פקודות יומן: תנועות - JurnalTransMoves

שם שדהפרוטערכים
IDמזהה 
TransIDמזהה רשומת כותרתJurnalTrans.TransID
AccountKeyמפתח חשבון 
DebitCreditחובה / זכות0 – זכות ; 1 -חובה
Sufסכום 
SufDlrסכום מט"ח 
IsFrayerחשבון ניתן לשינויבהתאם לסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status= 0)*
חשבון לא נעול –יש ? בסוג התנועה
0 – חשבון נעול ; 1- חשבון לא נעול (יש ? בסוג התנועה)
PercenFאחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה 
FullMatchתנועה מותאמת במלואה0 – לא מותאם ; 1 -מותאם
SourceMoveIDממשקים חלונות לחלונות : מזהה תנועה בחברת מקור 

דפי בנק - BankPages

שם שדה פרוט ערכים
AccountKey מפתח חשבון בנק
Reference אסמכתא
Details פרטים
DatF תאריך
SuF סכום
CreditDebit חובה/זכות 0 – זכות ; 1 – חובה
Balance יתרה מצטברת
Recon תנועה מותאמת 0 – לא ; 1 – כן
ReconNo מס' התאמת הבנק
PageNo מספר דף
ID מזהה
SecDate תאריך נוסף
RecsId

מסמכים

מסמכים - כותרות - Stock

שם שדהפרוטערכים
IDמזהה 
DocumentIDסוג מסמךDocumentsDef.DocumentID
DocNumberספרור 
Statusסטאטוס0 – זמני ; 1 -קבוע ; 2 – היסטוריה
AccountKeyמפתח חשבון 
AccountNameשם חשבון 
Addressכתובת 
Cityעיר 
Phoneטלפון 
Batchמנה בהנהח"שתמיד 9999 (עבורמסמכים המעדכנים הנהח"ש)
TerminalDocקבלת תרומה0 – לא ; 1 – כן
ValueDateתאריך אסמכתא 
DueDateתאריך ערך 
PayDateתאריך תשלום 
Copiesמספר עותקים 
TransTypeסוג תנועה חייבב מע"מ 
VatFreeTransTypeסוג תנועה פטורמ מע"מ 
DiscountPrcאחוז הנחה כללית 
TFtalסה"כ המסמך 
VatPrcאחוז מע"מ 
TFtalVatFreeסכום התנועות הפטורות ממע"מ** לפני הנחה כללית
TFtalVatסכום התנועות החייבות במע"מ** לפני הנחה כללית
Referenceאסמכתא שנייה 
Remarksהערות 
MarketingNetלא בשימוש 
PrintStyleסוג הפקה בחשבונית ריכוז1 – שורה למסמך בסיס
2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר
3 – כל השורות של מסמכי הבסיס
4 – מסמך למסמך בסיס
OriginalPrintedהאם הודפס מקור0 – לא ; 1 – כן
Detailsברירות מחדל: פרטים 
StockBatchלא בשימוש 
WareHouseמחסן 
Agentסוכן 
TaxTypeלא בשימוש 
EvalCurrencyמטבע לשיערוךתנועות הנהח"ש 
Currencyמטבע המסמך₪ – ברירת מחדל ;מטבע מוביל לשערוך – מסמכי יצוא וקבלות מט"ח
FatherPriceListמסמכי ייצור :מחירון אב 
SonPriceListמסמכי ייצור :מחירון בן 
TransStoreהעברהבין מחסנים : מחסן מקור 
TransAgentהעברה בין מחסנים :סוכן מקור 
ProtocolIDמזהה רשימותמקושרות 
ExportAddrמזהה לטבלת ייצוא 
UseFIdקוד משתמשUsers.UseFID
BranchIDסניף(מרשומת משתמש) Users.Branch
Rateשער לשערוךבהנהח"ש 
MainRateשער למטבע המסמך1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל
DiscountPrcRשמירת הנחה מקורית 
IssueDateתאריך הפקה 
Quantityפרטים להנהח"ש: כמות 
Ref3פרטים להנהח"ש: אסמכתא שלישית 
CostCodeפרטים להנהח"ש: קוד תמחיר 
CheqAccKeyקבלת שקים חוזרים :מפתח הלקוח שהשק שלו חזרשק חוזר :documentDef.DocumentId= 46
CheqBackByקבלת שקים חוזרים :החזרת שק ע"יdocumentDef.DocumentId= 461 – בנק ; 2 – עו"ד
הוצאת שקים חוזרים: אפשרות הפקדהdocumentDef.DocumentId= 471 – הפקדה חוזרת שלהשק לבנק
2 – החזרת השקללקוח
3 – העברת השקלטיפול עו"ד
MarketingNetNumרשתות שיווק :ספרור 
ConIDמזהה בטבלת חוזיםCon.ID
BankPayחוזים : 
InterFlag  
Pikadon  
SInvPrintStyleפורמט חשבונית ריכוז1 – שורה למסמךבסיס
2 – שורה אחת לכלפריט באותו מחיר
3 – כל השורות שלמסמכי הבסיס
4 – מסמך למסמךבסיס
ExtraText1נתונים נוספים :הערה נוספת 1 
ExtraText2נתונים נוספים :הערה נוספת 2 
ExtraText3נתונים נוספים :הערה נוספת 3 
ExtraText4נתונים נוספים :הערה נוספת 4 
ExtraText5נתונים נוספים :הערה נוספת 5 
ExtraSum1נתונים נוספים :סכום נוסף 1 
ExtraSum2נתונים נוספים :סכום נוסף 2 
ExtraSum3נתונים נוספים :סכום נוסף 3 
CRMAccמפתח חשבוןפוטנציאליכאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים
Contactאיש קשר 
KupaNumמספר קופה 
PointBalanceיתרת נקודות 
RntFlagמזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונותבלבד 
Ddepositהעברה שיירה לבנק0 – לא ; 1 – כן
Ddsumסכום העברה ישירהלבנק 
PayTotlaשדה זמני 
Mivהופעלו מבצעים0 – לא ; 1 – כן
DEF_DUEDATEמבצעים 
DEF_ZELEMמבצעים 
DEF_ITEM_Wמבצעים 
DEF_DATE3מבצעים 
DFT_ZELEM_ITEMמבצעים 
LastStatus  
KuTimeשעת הפקהמספר הדקות מתחילתיממה
KuChangeקופה רושמת : עודף 
KuDateקופה רושמת : תאריךהפקה 
KuZumקופה רושמת : מספר Z 
DistLineקו הפצה 
FMimshakממשק תלושי מכירה 
KupaNumFixהאם בוצעה תוכנית"תיקון מספר קופה בתנועות מגירסה קודמת"0 – לא ; 1 – כן
ExFileקובץ מקושר 
KupaNumBaUpמספר קופה מקורי 
DDCommהעברה ישירה לבנק –סכום עמלה 
RndSuf  
BaseOrderStockIDמזהה הזמנה ששונתהעבור אותו מזהה status = 2
contactMailדואל 
MimshStatus  
Osek874מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים 
RefNumאסמכתא מס הכנסה -עתידי 
BurdTypeסוג העמסת עלויות0-ללא העמסה,1-מועמס השיטה הישנה, 2-העמסמ חדשה
CurrStatסטטוס נוכחי – Workflow 
CloseSumסכום סגור (סגירה לפי סכום) 
CloseTypeסוג סגירה0-לא נסגר, 1-סגירהכמותית, סגירה כספית
ShopFlagsדגל למסמך מחנות סחר אלקטרוני0-מסמך רגיל, 1-מסמך מחנות, 2-מסמך מופק מחנות
VatFreeדגל פטור ממע"מ1-מסמך פטור
KbMatchFlag  

תנועות מלאי - StockMoves

שם שדהפרוטערכים
StockIDמזהה לכותרת המסמךStock.ID
ItemNameשם פריט 
ItemKeyמפתח פריט 
Warehouseמחסן 
Agentסוכן 
Referenceאסמכתא שנייה 
Detailsפרטים 
DocumentIDסוג מסמךDocumentsDef.DocumentID
DueDateתאריך ערך 
AlteNumמספר חליפי 
Unitיחידת מידה 
Statusסטאטוס0 – זמני ; 1 – קבוע ; 2 – שורה מבוטלת
CurrencyCodeמטבע 
Rateשער 
Priceמחיר 
Quantutyכמות שנרשמה במסמך 
TFtalסה"כ בתנועהאחרי הנחה בתנועה
DiscountPrcאחוז הנחה בתנועה 
Treeסוג עץ0 – שורה רגילה ; 1- אב הרכבה 2 – בן הרכבה ; 7 -אב ייצור
BaseMoveIDמזהה לשורת הבסיס בשורות ע"סStockMoves.ID של שורת הבסיס
SupplyQuantityיתרה לאספקהנלקחת בחישובי יתרה במלאי – כרטסת..
BaseQuantityיתרת פתוחיםהכמות הקובעת בהפקת מסמך ע"ס מסמך
BaseDateתאריך רישום במלאיאם מסמך בסיס מעדכן מלאי – ירשם בשדה תאריך האסמכתא של מסמך הבסיס אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי – ירשם בשדה תאריך האסמכתא של המסמך עצמו
SaleTaxPrcלא בשימוש 
CommisionPrcאחוז עמלה 
BaseFlagדגל שורה ע"ס0 – לא תפוס בזמני/ מסמך אב הופק1 – תפוס בזמני
VatExamptפריט פטור ממע"מ0 – חייב במע"מ ; 1 – פטור ממע"מ
TreeFatherMoveIDמזהה לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה (עבור רשומות בנים של עץ הרכבה) ולרשומת אב מטריצהStockMoves.ID של האב הרכבה – ירשם בבנים ובאבמטריצה – ירשם בבנים בלבד
Packsאריזות 
SupplyPacksיתרת אריזות 
CommisionPaidתשלום עמלה לסוכן (הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי)0 – לא ; 1 – כן
Instanceמספר טבוע לפריט(כאשר Items.StockPerUnit= 1)* בייצור 1- עבור production
BurdonOnמזהה שורה מועמסתStockId של הכניסה
BurdInstanceמזהה פריט טבוע עליו מעמיסים 
CancleDateתאריך ביטולבמחיקת שורה נשמרת היסטוריה (StockMoves.status=2)
PurchQuantityיתרה לרכשמיועד להפקת הזמנת רכש ע"ס הזמנה
JurnalAccכרטיס הוצאות /הכנסות אחר לפריט 
BurdInstItemKeyמפתח פריט סידוריעליו מעמיסים 
IDמזהה 
ExpireDateתאריך נוסף 
BranchIDמזהה סניףUsers. Branch
Production IDמזהה בטבלת ייצור(עבור שורות מדו"ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור ..)Production.ID
InstanceFromמונה התחלתי עבור מספר טבוע 
BatchNumמספר אצווה 
Localizationאיתור 
WarrentyDateתאריך תפוגה 
FMPay  
SourceMoveIDמזהה תנועה בחברת המקורעבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת
VatPrc% מע"מעבור חברה מרובת מע"מ
TVatסכום מע"מ
PayAcc  
MIVIDמזהה מבצע 
AssKeyחשבון מרכז 
OriginalQntכמות מקורית ממסמך בסיס 
OriginalBaseQntיתרה לאספקה מסמך בסיסאחרי הפקה של שורה נוכחית
OPriceמחיר שנשלף לשורה 
OPriceCurrencyCodeמטבע שנשלף לשורה 
KupGift  
TfTalVatסה"כ בתנועה כולל מע"מ 
LineNumמספר שורה 
BaseLineNumמספר שורת בסיס 
ExtraText1הערה נוספת 1 
ExtraText2הערה נוספת 2 
ExtraSum1סכום נוסף 1 
ExtraSum2סכום נוסף 2 
VatPriceמחיר כולל מע"מקופה רושמת
CounterValערך מונה 
BaseDocTypeסוג מסמך בסיסDocumentsDef.DocumentID
LineNoForSortingמיון השורות במסמךמיועד להוספת שורה בין שורות
ODiscountPrcאחוז הנחה שנשלף לשורה 
CountQuantכמות שנספרה 
BurdLineCloseדגל העמסה 
ExFileקובץ מקושר 
CancelBalUsefמשתמש שביטל יתרה לאספקה 
CancelBalQuantכמות שבוטלה בביטול יתרה לאספקה 
StockValPriceמחיר ערך מלאי 
PurchPriceמחיר קניה 
PurchPriceCurrמטבע מחיר קניה 
GPFlagמקור המחיר בשליפת מחירpricesDetails.GPFlag
RePricedדגל עדכון מחיר בתמחור תעודות משלוחהמחיר עודכן
ORateשער מקורי 
ShopFlagsדגל לחנות סחר אלקטרוני 
CostCodeקוד תמחיר 
JurnalAccSourceמקור חשבון הכנסות/הוצאות 
AlterNameשם מספר חליפי 
TreeVerגרסת עץ – עתידי 

פירוט אריזות למסמך - PackingList

**ניתן לצרף לכל מסמך שיווק

שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
StockID מזהה רשומת כותרתמלאי Stock.ID
BoxNoFrom מקופסא
BoxNoTo עד קופסא
TFtalBoxes סה"כ קופסאות
DHight גובה
DWidth רוחב
DLength אורך
TFtalVolum סה"כ נפח
TFtalWeight ס"ה משקל
BoxQuantity כמות בקופסא
TFtalQyant כמות כוללת
Item מפתח פריט
Description תיאור
Remarks הערות
AlterNum מספרחליפי

רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים - Protocol

 שם שדה   פרוט   ערכים 
 DatF   תאריך     
 AccountKey   מפתח חשבון     
 Subject   נושא     
 DocumentType   סוג מסמך   DocumentsDef.DocumentID 
 Reference   אסמכתא     
 DocID   מזהה מסמך     
 ValueDate   תאריך ערך     
 Matched   בוצע   0 – לא ; 1 – כן 
 DocName   שם מסמך     

מסמכים כתובת ליצוא - ExportAdress

 שם שדה   פרוט   ערכים 
 StockId   מזהה המסמך אליו מקושר   Stock.ID 
 ExpAddress   כתובת ליצוא     
 PackingRemarks   הערות ליצוא     

פרטי מכפלה במסמכים - Imultiply

שם שדה פרוט ערכים
 MValue   ערך גורם המכפלה     
 FactorID   מזהה גורם המכפלה   ExtraSumNames.SuFID 
 ID   מזהה     
 FactorName   שם גורם המכפלה     
 MoveID   מזהה תנועת המלאי   StockMoves.ID 
 PrID   מזהה ייצור     
 FactorSort   סדר הופעת גורמי המכפלה     

שדות נוספים במסמכים - כותרות - ExtraStockDef

שם שדה פרוט ערכים
 Id   מזהה     
 FldName   שם מקורי– ברירת מחדל     
 UsrFldName   שם חדש – הגדרת משתמש     
 StockFld   שם שדה בטבלת stock   ExtraNote ; ExtraSum 
 ExType   סוג שדה   1 – טקסט (ExtraNote) 2 – סכום (ExtraSum) 
 ExDef   ערך ברירת מחדל משדות נוספים לחשבון   ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId 
 UpJur   עדכון בהנהח"ש   0 – ללא עדכון בהנה"ח 1 – עדכון בהנה"ח בשדה פרטים (JurnalTrans.Details) 2 – עדכון בהנה"ח בשדה פרטים 2 (JurnalTrans.Det2) 

שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי - ExtraStockMovesDef

שם שדה פרוט ערכים
 ID   מזהה     
 FldName   שם מקורי– ברירת מחדל     
 UsrFldName   שם חדש – הגדרת משתמש     
 StockFld   שם שדה בטבלת StockMoves   ExtraText ; ExtraSum 
 ExType   סוג   1 – טקסט (ExtraNote) 2 – סכום (ExtraSum) 
 ExDef   ערך ברירת מחדל משדות נוספים לפריט   ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId 

קשרי לקוחות

קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים - CRMAccounts

שם שדה פרוט ערכים
 ID   מזהה     
 AccountKey   מפתח     
 FullName   שם חשבון     
 SortGroup   קוד מיון     
 Address   רחוב ומספר     
 City   עיר     
 Zip   מיקוד     
 Country   ארץ     
 Phone   טלפון     
 Fax   פקס     
 BalanceCode   סעיף מאזני     
 CreditTermsCode   קוד פיצול תשלומים     
 TFtalDiscount   % הנחה כללית     
 VatExampt   פטור ממע"מ   0 – חייב , 1 – פטור
 Filter   חתך     
 WorF   עיסוק     
 Details   הערות     
 MaxCredit   מקסימום אשראי     
 MaxCreditCurrency   מקסימום אשראי – מטבע     
 MaxObligo   מקסימום אובליגו     
 MaxObligoCurrency   מקסימום אובליגו – מטבע     
 CustomerNote   הודעה למסך     
 AssignKey   חשבון מרכז     
 Agent   סוכן     
 DeductionPrc   % ניכוי במקור     
 DeductionValid   תוקף ניכוי במקור     
 BankCode   מספר בנק     
 BranchCode   סניף חשבון בנק     
 BankAccount   מספר חשבון בנק     
 TaxFileNum   מספר עוסק מורשה     
 MainAccount   חשבון ראשי     
 Email   דוא"ל     
 ExFile   קובץ     
 EText1-10   שדות טקסט נוספים 1-10     
 EDate1-5   שדות תאריך נוספים 1-5     
 3ESum1-   שדות מספר נוספים 1-3     
 ESum4-6   שדות סכום נוספים 4-6     
 AccPass   קוד העברה לרו"ח     
 DeductFile   מספר תיק מס הכנסה     
 CostCode   קוד תמחיר     
 Real   עבר ללקוח קבוע  0 – לא ; 1 – כן 
 RealDate   תאריך העברה ללקוח קבוע     
 RealKey   מפתח לקוח קבוע     
 Cancel         
 SPhone   טלפון נייד     
 WebSite   כתובת אתר     
 opendate   תאריך פתיחת החשבון     

קשרי לקוחות: טבלת תנועות - CRMain

שם שדה פרוט ערכים
 ID   מזהה     
 AccountKey   מפתח חשבון     
 AccountFlag   סוג חשבון   0 – קיים ; 1 – פוטנציאלי 
 StockID   מזהה מלאי של מסמך מקושר   Stock.ID 
 DocumentID   סוג מסמך של מסמך מקושר   DocumentsDef.DocumentID 
 MType   סוג רשומה     
 UseFID   קוד משתמש   Users.UseFID 
 Branch   סניף משתמש   Users.Branch 
 Mdate   תאריך פתיחת רשומה     
 MTime   שעת פתיחת רשומה     
 Status   סטאטוס   0 – רשומה פתוחה ; 1 – רשומה סגורה 
 Contact   איש קשר     
 Details   תיאור     
 NextDate   תאריך להתקשרות נוספת     
 Alarm   התרעה     
 MSendTo   קוד משתמש להעברת הודעה למשתמש אחר     
 MStatus   סטאטוס במילים     
 ECRText 1-15   שדות טקסט נוספים   1 – 5 : טקסט קצר (50) 6 – 10: קומבו 7 – 15 : טקסט ארוך (250) 
 ECRNum 1 – 15   שדות מספר נוספים   1 – 5 : מספר 6 – 10:סכום 7 – 15 : כן / לא 
 ECRDate 1 – 15   שדות תאריך נוספים     
 Priority   רמת עדיפות     
 MoreCall   התקשרות נוספת   0 – לא ;1 – כן 
 NextDone   סימון ביצוע התקשרות הבאה     
 DonDate   תאריך ביצוע הבא     
 DinUser   משתמש ביצוע נוסף     
 NextTime         
 ExtraTime1         
 ExtraTime2         
 ExtraTime3         
 MEndTime   סגירת פעילות שעה     
 MEndDate   סגיררת פעילות תאריך     
 MCancle   תאריך ביטול     
 OtlItemID   מזהה פריט אאוטלוק     
 OtlFolderID   מזהה מחיצת אאוטלוק     
 CancelDate   תאריך ביטול     
 MailID   מזהה רשומת מייל מקושר     
 CancelUser   משתמש שביטל רשומה     
 ConectID         
 GroupID   מזהה קבוצה     
 OrdSTOCKID   מזהה הזמנה מקושרת     
 IOrdSTOCKID   מזהה הזמנת יצוא     
 IBidSTOCKID   מזהה הצעת מחיר יצוא     

קשרי לקוחות: קבצים מקושרים - CRMAttach

שם שדה פרוט ערכים
 ID   מזהה     
 CRMId   מזהה תנועת קשרי לקוחות   CRMain.ID 
 NameFile   שם הקובץ   נתיב קבוע לקבצים : CRMFiles תחת המחיצה המשותפת 
 Remark   הערות     
 UserAttach   משתמש שיצר את הקישור     
 DateAttach   תאריך הקישור     

אנשי קשר - CRMContact

שם שדה פרוט ערכים
 ID   מזהה     
 AccountKey   מפתח חשבון     
 AccountFlag   סוג חשבון   0 – קיים ; 1 – פוטנציאלי 
 CName   שם איש קשר     
 CTitle   תפקיד     
 CMail   כתובת דוא"ל     
 CPhone   מספר טלפון     
 C2Phone   טלפון נוסף     
 CCelular   טלפון נייד     
 CFax   פקס     
 CStatus   סטאטוס   0 – לא פעיל ; 1 – פעיל 
 CFld   תחום     
 CSex   מין     
 Branch   סניף     
 Address   כתובת     
 Remark   הערה     
 SecRemark   הערה נוספת     
 CDate1   תאריך מספר 1     
 CDate2   תאריך מספר 2     
 Dumi   מזהה שורה ריקה – לפתיחת רשומות חדשות   0 – כל רשומה ;  1 – רשומה שאינה מקושרת לאף   חשבון. מיועדת להקמת אנשי קשר   חדשים. שורה אחת כזו. 
 AccDumi   מפתח החשבון עבור dumi=1     

קשרי לקוחות: שדות נוספים - CRMExtra

שם שדה פרוט ערכים
 ID   מזהה     
 ExtraCode   שם ברירת מחדל לשדה     
 ExtraName   שם השדה שבחר המשתמש     
 ExtraMain   שם השדה בטבלת CRMain     
 Type   קישור לטבלאות   0 – CRMain שדות רגילים 1 – CRMainשדות קומבו 2 – CRMContact 3 – CRMAccounts 
 Fld   סוג שדה   1 – סכום ; 2 – תאריך ; 3 – טקסט 
 TName   שם הטבלה     

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP

דילוג לתוכן