חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מבנה מסד נתונים

להלן רשימת הטבלאות של מסד הנתונים הנגישים לציבור המשתמשים. ניתן להקליק על שם הטבלה בכדי להציג את פירוט השדות בטבלה.

קישור לפירוט השדות
 שם טבלה  שם בבסיס הנתונים
 כרטיסי חשבון  Accounts
 שמות קודי מיון בחשבונות  AccSortNames
 קודי תמחיר  CostCodes
 טבלת מטבעות  Currencies
 שערי מט"ח  Rates
 פריטים  Items
 שמות קודי מיון בפריטים  ItemSortNames
 מחירונים  PriceLists
 שמות מחירונים  PriceListNames
 מחירים מיוחדים: כותרות  SpecialPrices
 מחירים מיוחדים: תנועות  SpecialPricesMoves
 מספרים חליפיים  AlterKeys
 פריטים חליפיים  AlternativeItems
 תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraDates
 שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraDateNames
 נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraNotes
 שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraNoteNames
 סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים  ExtraSums
 שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות  ExtraSumNames
 הנהלת חשבונות 
 פקודות יומן: כותרות  JurnalTrans
 פקודות יומן: תנועות  JurnalTransMoves
 דפי בנק  BankPages
 מסמכים 
 מסמכים: כותרות  Stock
 מסמכים: תנועות מלאי  StockMoves
 פירוט אריזות למסמך  PackingList
 רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים  Protocol
 מסמכים: כתובת ליצוא  ExportAdress
 פרטי מכפלה במסמכים  Imultiply
 שדות נוספים במסמכים – כותרות  ExtraStockDef
 שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי  ExtraStockMovesDef
 קשרי לקוחות CRM 
 קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים  CRMAccounts
 קשרי לקוחות: טבלת תנועות  CRMain
 קשרי לקוחות: קבצים מקושרים  CRMAttach
 אנשי קשר  CRMContact
 קשרי לקוחות: שדות נוספים  CRMExtra

אינדקסים

Accounts - כרטיסי חשבון

Accounts – כרטיסי חשבון  
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
AccountKey מפתח חשבון
FullName שם
SortGroup מיון
Address כתובת
City עיר
Zip מיקוד
Country מדינה
Phone טלפון
Fax פקס
BalanceCode קוד מאזן
Balance יתרה
CreditTermsCode קוד פיצול תשלומים ברירת מחדל =   1 (מזומן)
TFtalDiscount % הנחה ללקוח
VatExampt פטור ממע"מ 0 – חייב   ; 1 – פטור
DiscountCode קוד הנחה
Filter חתך
WorF עיסוק
Details הערות
datF1 לא בשימוש
datF2 לא בשימוש
SuF1 לא בשימוש
SuF2 לא בשימוש
SuF3 לא בשימוש
SuF4 לא בשימוש
AvgLatePay ממוצע איחור תשלומים
MaxCredit תקרת אשראי
MaxCreditCurrency מטבע אשראי
MaxObligo תקרת אובליגו
MaxObligoCurrency מטבע אובליגו
CustomerNote הודעת לקוח הודעה   המופיעה במסמכים
AssignKey מפתח חשבון מרכז
Agent סוכן
DeductionPrc % ניכוי במקור
DeductionValid תוקף ניכוי במקור
BankCode קוד בנק
BranchCode סניף בנק
BankAccount מספר חשבון בנק
TaxFileNum מספר עוסק מורשה
Sales סה"כ מכירות
SalesCurrency מטבע מכירות
Purchase סה"כ קניות
PurchaseCurrency מטבע קניות
Obligo יתרת אובליגו
SpeciaItemBalance לא בשימוש
MainAccount קוד חשבון ראשי
FixedOrderCost מחיר הזמנה קבוע WizStock
VisitPeriod מספר הימים בין ביקורי הספק WizStock
AverageSupplyPeriod זמן אספקה ממוצע WizStock
SDSupplyPeriod סטיית תקן – זמן אספקה WizStock
Dumi סימון לחשבונות מיוחדים "?"   ; "ללא"
BalanceName שם קוד מאזן
MainAccountName שם חשבון ראשי
Protected חסוי 0 – לא   חסוי ; 1 – חסוי
CostCode קוד תמחיר
DifferAcc חשבון הפרשים
MatchCurr מטבע ההתאמה במקרה של מט"ח
MatchCurrFlag דגל התאמה 0 –   מט"ח ; 1 – מטבע מוביל
Email כתובת דוא"ל
Masav העברה למס"ב
AccPass קוד העברה לרו"ח
Delivery יתרת תעודות משלוח פתוחות
DeductFile מספר תיק מס הכנסה
DocCurr מטבע ברירת מחדל למסמכי מט"ח
AccEDI מפתח חשבון ל EDI
ExFile קובץ מקושר
varietyID מזהה מגוון
Pre
PreDate
AccCutFlag
SbCardNo נתוני כרטיס אשראי : מס' כרטיס
SbMon נתוני כרטיס אשראי : תוקף – חודש
SbYear נתוני כרטיס אשראי : תוקף – שנה
SbID נתוני כרטיס אשראי : ת.ז.
Sb4digits נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות
SbCvv נתוני כרטיס אשראי : CVV
SbPhone נתוני כרטיס אשראי : טלפון
SbType לא בשימוש
SbPays לא בשימוש
SPhone טלפון נייד
WebSite אתר
TaxRepCode סעיף חשבונאי (6111)
PrtTo
PointsQunt מבצעים : נקודות
RntSplitCode השכרות : קוד פיצול
RntQuant לא בשימוש
DistLine הפצה : קו חלוקה
obligoDelivery יתרת תעודות משלוח לאובליגו
Obligolaybuy יתרת שריונים לאובליגו
Distdoc הפצה : סוג מסמך להפקה 37 – חשבונית ריכוז
4 – ת.משלוח
CustomerID1 בדיקת נתוני שקים : ת.ז.
CustomerID2 בדיקת נתוני שקים : ת.ז. 2
KupaPhone1 בדיקת נתוני שקים : טלפון
KupaPhone2 בדיקת נתוני שקים : טלפון
DeductValidFor קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק
MivzakFlag מבזק – האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש 0 – חשבון חדש עבור מבזק
1 – חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד
Computerized מקבל חשבוניות במייל
LetMasavMail שליחת מכתבי מס"ב במייל 0-מדפסת   ; 1-מייל
PartnersType מדווח 2 מספרים – מערכת 1000
DeductType סוג ניכוי במקור מטבלת DeductTaxTypes
BooksPermission אישור ניהול ספרים 0-אין ; 1-יש
BDate תאריך פתיחת החשבון
RoundType סוג עיגול למסמכים 0 – ללא עיגול ;
1 – עיגול לעשרות אגורות
2 – עיגול לשקלים
3 – עיגול לעשרות שקלים
99 – ללא הגדרת עיגול
Name1000 שם ספק – מערכת 1000
ExPic קובץ תמונה
BankRecCurr
BankRecFlag
MarketNetKey מפתח לרשתות שיווק
MailReceipt מקבל קבלות במייל
MasavEmail כתובת מייל למס"ב
SbMasofID מזהה מסוף אשראי
SbstrToken טוקן אשראי (לחוזים)
SbCreditSW תוכנת אשראי
BUseFID משתמש שפתח את החשבון
Voucher מספר אישור – עתידי
VoucherValid תוקף אישור – עתידי

שמות קודי מיון בחשבונות - AccSortNames

שמות קודי מיון בחשבונות – AccSortNames
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
AccSortCode קוד מיון
SortCodeName שם קוד מיון

קודי תמחיר - CostCodes

קודי תמחיר – CostCodes
שם שדה פרוט ערכים
CostCodeId מזהה
CostCodeName שם קוד
Split סוג קוד התמחיר 0 – מרכז תמחיר ; 1- הוצאה עקיפה
CostCode קוד תמחיר
Dumi מסמן קוד לא בשימוש רגיל קוד ריק – לדוחות בלבד
Filter חתך

טבלת מטבעות - Currencies

טבלת מטבעות – Currencies
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
CurrencyName שם מטבע
CurrencyCode קוד מטבע
FixName שם קבוע 0 -לא ; 1 – כן
Show ספרור למיוןהמטבעות להצגה ברשימה
ForeignCode קוד מטבע לועזי
Txt1
Txt2
Num1

טבלת מטבעות - Rates

טבלת מטבעות – Rates
שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
CurrencyCode מטבע
DatF תאריך
Rate שער
Calculated שער מוקלד / מחושב 0 – שער שהוקלד ; 1 – שער מחושב (עד 30 יום)
StationName שם תחנה מיועד לדוחות משוערכים. מתווספות רשומות זמניות המכילות את השערוך + שם התחנה המפיקה את הדו"ח המשוערך.

פריטים - Items

פריטים – Items
שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
ItemKey מפתח פריט
ItemName שם פריט
ForignName שם לועזי
SortGroup מיון
Filter חתך
Price מחיר מכירה
Currency מטבע מחירה
PurchPrice מחיר קניה אחרון
PurchCurrency מטבע קניה
LastPurchDate תאריך קניה אחרון
Quantity יתרה במלאי
VatExampt פטור ממע"מ 0 – חייב במע"מ ; 1 – פטור ממע"מ
DiscountCode קוד הנחה
DiscountPrc % הנחת מבצע
SalesUnit יחידת מידה מכירות מסך פריטים ראשי
PurchaseUnit יחידת מידה רכש פ.נוספות – נתוני רכש
Localization איתור
BarCode ברקוד
Weight משקל
Volume נפח
DutyPrc % מכס
WholesaleTaxPrc מס קניה סיטונאים –לא בשימוש
RetailTaxPrc מס קניה קמעונאים –לא בשימוש
DutyType סעיף מכס
ConverF לא בשימוש
ProductionTime זמן ייצור
MainPurchase הזמנה מינימאלית
StockLevel רמת מלאי
ReorderQuant נקודת הזמנה
StockCountDate תאריך ספירת מלאי
TreeType סוג עץ 1 – הרכבה ; 2 -ייצור ; 3 – חשבונית ; 4 – תמחיר
DatF1 תאריך ערך מלאי
DatF2 תאריך תמחיר ייצור
DatF3
DatF4
Suf1 מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה
SuF2 תמחיר ייצור
SuF3 מחיר יבוא מועמס
SuF4 כמות באריזה
SuF5 מחיר ערך מלאי מחסני ערובה
SuF6
SuF7
SuF8
LastDiffer
DefaultWarehouse מחסן
DemandPerDay צריכה יומית (WizStock)
DemandPerMonth צריכה חודשית (WizStock)
SDDemandPerMonth סטיית תקן – צריכה חודשית (WizStock)
StorageCost עלות אחסנה (WizStock)
MaxStoragePeriod זמן אחסנה מקסימלי (WizStock)
CostOfShortage עלות חוסר (WizStock)
FollowUp ביקור ספק (WizStock)
Dumi דגל פריט 0 – פעיל ; 3 – לא פעיל ; 1 – סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # * )
SalesAcc חשבון הכנסות
StockPerUnit סוג פריט 0 – פריט רגיל ; 1- טבוע ; 2 – מונה ;3 – מכפלה ; 4 -אצווה ; 5 – איתור ; 6 – תוקף ; 7 – אב מטריצה ; 8 – בן מטריצה
PurchAcc חשבון הוצאות
VatFreeSalesAcc חשבון הכנסות פטור ממע"מ
PrmUse
Expiring דגל לציון תאריך תפוגה לפריט
NProductionTime זמן ייצור זמן ייצור
ExFile קובץ מקושר נתיב ושם הקובץ
SdDemandPerDay כמות יומית נדרשת (WizWhy)
ExPic קובץ תמונה נתיב ושם הקובץ
VatPrc גרסה באנגלית – % מע"מ
ImpTaxPrc %מס קניה ייבוא
KFormat פורמט הדפסה לשובר החלפה Kupa = 1
Kdays מספר ימים מקסימאלי להחלפה Kupa = 1
Expected יתרת הזמנות צפויות
WieghtItem דגל לציון פריט שקיל 1 – פריט שקיל
BDate תאריך הקמת הפריט
InstMonths מספר חודשיםלאחריות מיום המכירה
InstFlag דגל אחריות בטבוע 0-לפי הרשום ברכש1-חישוב מיום המכירה
ItemNote הודעה
IntrItem
CostCode קוד תמחיר
BUseFID משתמש שהקים אתהפריט

שמות קודי מיון בפריטים - ItemSortNames

שמות קודי מיון בפריטים – ItemSortNames
שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
ItemSortCode קוד מיון
SortCodeName שם קוד מיון

מחירונים - PriceLists

מחירונים – PriceLists
שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
ItemKey מפתח פריט
Price מחיר
CurrencyCode מטבע
PriceListNumber מספר מחירון PriceListNames.PriceListId
DatF תאריך תוקף המחירון
DFlag
UseFId משתמש Users.UseFId
CngDate תאריך שינוי המחיר

שמות מחירונים - PriceListNames

שמות מחירונים – PriceListNames
שם שדה פרוט ערכים
PriceListId מזהה מחירון
PriceListName שם מחירון

מחירים מיוחדים: טבלת כותרות – פרטי חשבון, פריט ותאריך - SpecialPrices

מחירים מיוחדים: טבלת כותרות – פרטי חשבון, פריט ותאריך – SpecialPrices
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
Details
ItemKey מפתח פריט
AccountKey מפתח חשבון
Price לא בשימוש
CurrencyCode לא בשימוש
MinQuantity לא בשימוש
PackQuantity לא בשימוש
ValidDate תאריך תחילת תוקף
Active דגל פעילות 0 – פעיל ; 1 – מבוטל
SourceID שדה עזר להעתקת מחירון
EndDate תאריך תום תוקף
MinDebitQuant כמות מינימלית (לחיוב)
MinDebitQuantBy
MinDebit דגל חיוב מינימום
CalcMethod שיטת חיוב 0-כל הכמומות במחיר של הכמות הגבוהה,1-חיוב נפרד לכל טווח כמות
MinDebitItem
PrintMethod שיטת התצוגה 0-שורה אחת, 1-שורה לכל טווח כמות
MinAmount סכום חיוב מינימום
ItemDesc טקסט בתאור הפריט לחיוב מינימום

מחירים מיוחדים: טבלת תנועות – כמויות ומחירים - SpecialPricesMoves

** כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 **

שם שדה פרוט ערכים
Price מחיר
CurrencyCode מטבע
MinQyantity כמות מינימאלית
PackQuantity כמות – אריזות
Active דגל פעילות 0 – פעיל ; 1 -מבוטל
SPID מזהה רשומה כותרת
ID מזהה
DiscountPrc % הנחה
ItemKey
ItemName שם הפריט (חיובלטווח כמויות)

מספרים חליפיים - AlterKeys

מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו

מספרים חליפיים – AlterKeys
שם שדה פרוט ערכים
AlteID מזהה
ItemKey מפתח פריט
AccountKey מפתח חשבון
AlterKey מפתח חליפי
Def המספר החליפישיישלף במסמכים ברירת מחדל = 1
AlterName שם החליפי

פריטים חליפיים - AlternativeItems

פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר.
משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור.

פריטים חליפיים – AlternativeItems
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
ItemKey מפתח פריט
AlterItem מפתח פריט חליפי
Priority עדיפות במידה וקיימים מס'פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר.

תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraDates

תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים – ExtraDates
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
DatFID קוד תאריך נוסף
KeF מפתח חשבון / פריט
DatF ערך – תאריך נוסף
ItemFlag תאריך נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
Dumi

שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraDateNames

שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים – ExtraDateNames
שם שדה פרוט ערכים
DatFID קוד תאריך נוסף
DatName שם תאריך נוסף
ItemFlag תאריך נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NumSort עתידי

פרטים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraNotes

פרטים נוספים בחשבונות ובפריטים – ExtraNotes
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
KeF מפתח חשבון / פריט
Note ערך – פרטים נוספים
ItemFlag פרט נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NoteId קוד פרטים נוספים
Dumi

שמות לפרטים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraNoteNames

שמות לפרטים נוספים בחשבונות ובפריטים – ExtraNoteNames
שם שדה פרוט ערכים
NoteName שם פרטים נוספים
ItemFlag פרט נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NoteID קוד פרטים נוספים
NumSort עתידי

סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraSums

סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים – ExtraSums
שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
SufId קוד סכום נוסף
KeF מפתח חשבון / פריט
Suf ערך – סכום נוסף
ItemFlag פרט נוסף בפריט / חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
Dumi

שמות לסכומים נוספים בחשבונות ובפריטים - ExtraSumNames

שמות לסכומים נוספים בחשבונות ובפריטים – ExtraSumNames
שם שדה פרוט ערכים
SufId קוד סכום נוסף
SufName שם סכום נוסף
ItemFlag פרט נוסף בפריט /חשבון 0 – חשבון ; 1 -פריט
NumSort עתידי

הנהלת חשבונות

פקודות יומן: כותרות - JurnalTrans

פקודות יומן: כותרות – JurnalTrans
שם שדה פרוט ערכים
TransId מזהה
TransDebID מפתח חשבון חובהראשי היחיד הנראה בשיטההמקוצרת
TransCredID מפתח חשבון זכותראשי היחיד הנראה בשיטההמקוצרת
DebName שם חשבון חובה ראשי
CredName שם חשבון זכות ראשי
BatchNo מספר מנה
Description פרטים
Referance אסמכתא
Ref2 אסמכתא שנייה
TransType קוד סוג תנועה TransTypes.TransTypeCode
CurrencyCode מטבע
ValueDate תאריך אסמכתא
DueDate תאריך ערך
Status סטאטוס 0 – זמני ; 1 –קבוע
Changeable סוג התנועה 0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה מממשק חלונות לחלונות ; 2 – תנועת הפרשי שער (differ = 1) ; 3 – תנועתסטורנו ; 5 – תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט"ח ;6 – תנועה מממשק עםסכום מט"ח בלבד ; 7 – תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד
StockID מזהה תנועת מלאילתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים
CostCode קוד תמחיר
Differ תנועת הפרשי שער 0 – לא ; 1 – כן
CreditTermShare לא בשימוש
SuF סכום כולל חובה אוזכות (בחד צידיות – הסכום שנרשם)
SuFDlr סכום כוללמט"ח
BachNo תנועת עדכון 0 – תנועה רגילה ; 1 – תנועה לאחר עדכון סכומים אוטומאטיים (₪ או מט"ח)2 – תנועת עדכוןסכומים אחרון (₪ או מט"ח) ; 4 – תנועת העברת הכנסות (מנה 9998) ; 5 – תנועת העברת הכנסות שבוטלו (מנה 9998).
LockingIs חשבון נעול בהתאםלסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (status = 0)* חשבון לא נעול –יש ? בסוג התנועה 0 – חובה וזכות לאנעולים ;1 – זכות נעול 2 – חובה נעול ; 3 – חובה וזכות נעולים4 – ניתן לשינוי רקבשיטה מפורטת
Type סוג מנה 0 – רגילה ; 1 -צפויה ; 2 – תקציבית
Ref3 אסמכתא שלישית
DatF3 תאריך נוסף
UseFID קוד משתמש Users.UseFID
Quant כמות
PaymentID מזהה לקבלת שק אואשראי CreditPays.IDאו Cheqs.ID
CKID מזהה לתנועת שק CKSumToPay.CKID
FixedID מזהה לתנועה אחריהתיקון 0 – אין תיקון ; מספר אחר – מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.TransID)
TemCopy דגל לשימוש זמני
JurnalMatchID שימוש זמני
FixDate תאריך תיקון נרשם בתנועת התיקון
Branch סניף
VatTempId שדה זמני
PaymentIDTbl סוג טבלת תשלומיםעבור שדה paymentID 0 – מזומן או לא תשלום ;1 – שקים ; 2 – אשראי
Details הערות
Det2 הערות נוספות
ExFile קובץ מקושר
IssueDate תאריך עדכון לקבוע(קליטת מנה)
KupaNam מספר קופה
Osek874 מספר עוסק מורשהעבור לקוח מזדמן
RefNum (עתידי) אסמכתא מסהכנסה
IssueFlag874 דגללסימון תנועות שהועברו בדוחות מע"מ ישנים 0- 1 -תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה
ChkSum עתידי
moveNum מיון השורות במסמך מיועד להוספת שורהבין שורות
LossID מזהה פחת Loss.ID
CostHeaderID מזהה העמסת עלויות CostHeader.ID
Bdate תאריך פתיחת הרשומה
Hour שעת פתיחת הרשומה
LoanID מזהה הלוואה Loan.ID

פקודות יומן: תנועות - JurnalTransMoves

פקודות יומן: תנועות – JurnalTransMoves
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
TransID מזהה רשומת כותרת JurnalTrans.TransID
AccountKey מפתח חשבון
DebitCredit חובה / זכות 0 – זכות ; 1 -חובה
Suf סכום
SufDlr סכום מט"ח
IsFrayer חשבון ניתן לשינויבהתאם לסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status= 0)* חשבון לא נעול –יש ? בסוג התנועה 0 – חשבון נעול ; 1- חשבון לא נעול (יש ? בסוג התנועה)
PercenF אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה
FullMatch תנועה מותאמת במלואה 0 – לא מותאם ; 1 -מותאם
SourceMoveID ממשקים חלונות לחלונות : מזהה תנועה בחברת מקור

דפי בנק - BankPages

דפי בנק – BankPages
שם שדה פרוט ערכים
AccountKey מפתח חשבון בנק
Reference אסמכתא
Details פרטים
DatF תאריך
SuF סכום
CreditDebit חובה/זכות 0 – זכות ; 1 – חובה
Balance יתרה מצטברת
Recon תנועה מותאמת 0 – לא ; 1 – כן
ReconNo מס' התאמת הבנק
PageNo מספר דף
ID מזהה
SecDate תאריך נוסף
RecsId

מסמכים

מסמכים - כותרות - Stock

מסמכים – כותרות – Stock
שם שדה פרוט ערכים
ID מזהה
DocumentID סוג מסמך DocumentsDef.DocumentID
DocNumber ספרור
Status סטאטוס 0 – זמני ; 1 -קבוע ; 2 – היסטוריה
AccountKey מפתח חשבון
AccountName שם חשבון
Address כתובת
City עיר
Phone טלפון
Batch מנה בהנהח"ש תמיד 9999 (עבורמסמכים המעדכנים הנהח"ש)
TerminalDoc קבלת תרומה 0 – לא ; 1 – כן
ValueDate תאריך אסמכתא
DueDate תאריך ערך
PayDate תאריך תשלום
Copies מספר עותקים
TransType סוג תנועה חייבב מע"מ
VatFreeTransType סוג תנועה פטורמ מע"מ
DiscountPrc אחוז הנחה כללית
TFtal סה"כ המסמך
VatPrc אחוז מע"מ
TFtalVatFree סכום התנועות הפטורות ממע"מ ** לפני הנחה כללית
TFtalVat סכום התנועות החייבות במע"מ ** לפני הנחה כללית
Reference אסמכתא שנייה
Remarks הערות
MarketingNet לא בשימוש
PrintStyle סוג הפקה בחשבונית ריכוז 1 – שורה למסמך בסיס 2 – שורה אחת לכל פריט באותו מחיר 3 – כל השורות של מסמכי הבסיס 4 – מסמך למסמך בסיס
OriginalPrinted האם הודפס מקור 0 – לא ; 1 – כן
Details ברירות מחדל: פרטים
StockBatch לא בשימוש
WareHouse מחסן
Agent סוכן
TaxType לא בשימוש
EvalCurrency מטבע לשיערוךתנועות הנהח"ש
Currency מטבע המסמך ₪ – ברירת מחדל ;מטבע מוביל לשערוך – מסמכי יצוא וקבלות מט"ח
FatherPriceList מסמכי ייצור :מחירון אב
SonPriceList מסמכי ייצור :מחירון בן
TransStore העברהבין מחסנים : מחסן מקור
TransAgent העברה בין מחסנים :סוכן מקור
ProtocolID מזהה רשימותמקושרות
ExportAddr מזהה לטבלת ייצוא
UseFId קוד משתמש Users.UseFID
BranchID סניף (מרשומת משתמש) Users.Branch
Rate שער לשערוךבהנהח"ש
MainRate שער למטבע המסמך 1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל
DiscountPrcR שמירת הנחה מקורית
IssueDate תאריך הפקה
Quantity פרטים להנהח"ש: כמות
Ref3 פרטים להנהח"ש: אסמכתא שלישית
CostCode פרטים להנהח"ש: קוד תמחיר
CheqAccKey קבלת שקים חוזרים :מפתח הלקוח שהשק שלו חזר שק חוזר :documentDef.DocumentId= 46
CheqBackBy קבלת שקים חוזרים :החזרת שק ע"יdocumentDef.DocumentId= 46 1 – בנק ; 2 – עו"ד
הוצאת שקים חוזרים: אפשרות הפקדהdocumentDef.DocumentId= 47 1 – הפקדה חוזרת שלהשק לבנק 2 – החזרת השקללקוח 3 – העברת השקלטיפול עו"ד
MarketingNetNum רשתות שיווק :ספרור
ConID מזהה בטבלת חוזים Con.ID
BankPay חוזים :
InterFlag
Pikadon
SInvPrintStyle פורמט חשבונית ריכוז 1 – שורה למסמךבסיס 2 – שורה אחת לכלפריט באותו מחיר 3 – כל השורות שלמסמכי הבסיס 4 – מסמך למסמךבסיס
ExtraText1 נתונים נוספים :הערה נוספת 1
ExtraText2 נתונים נוספים :הערה נוספת 2
ExtraText3 נתונים נוספים :הערה נוספת 3
ExtraText4 נתונים נוספים :הערה נוספת 4
ExtraText5 נתונים נוספים :הערה נוספת 5
ExtraSum1 נתונים נוספים :סכום נוסף 1
ExtraSum2 נתונים נוספים :סכום נוסף 2
ExtraSum3 נתונים נוספים :סכום נוסף 3
CRMAcc מפתח חשבוןפוטנציאלי כאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים
Contact איש קשר
KupaNum מספר קופה
PointBalance יתרת נקודות
RntFlag מזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונותבלבד
Ddeposit העברה שיירה לבנק 0 – לא ; 1 – כן
Ddsum סכום העברה ישירהלבנק
PayTotla שדה זמני
Miv הופעלו מבצעים 0 – לא ; 1 – כן
DEF_DUEDATE מבצעים
DEF_ZELEM מבצעים
DEF_ITEM_W מבצעים
DEF_DATE3 מבצעים
DFT_ZELEM_ITEM מבצעים
LastStatus
KuTime שעת הפקה מספר הדקות מתחילתיממה
KuChange קופה רושמת : עודף
KuDate קופה רושמת : תאריךהפקה
KuZum קופה רושמת : מספר Z
DistLine קו הפצה
FMimshak ממשק תלושי מכירה
KupaNumFix האם בוצעה תוכנית"תיקון מספר קופה בתנועות מגירסה קודמת" 0 – לא ; 1 – כן
ExFile קובץ מקושר
KupaNumBaUp מספר קופה מקורי
DDComm העברה ישירה לבנק –סכום עמלה
RndSuf
BaseOrderStockID מזהה הזמנה ששונתה עבור אותו מזהה status = 2
contactMail דואל
MimshStatus
Osek874 מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים
RefNum אסמכתא מס הכנסה -עתידי
BurdType סוג העמסת עלויות 0-ללא העמסה,1-מועמס השיטה הישנה, 2-העמסמ חדשה
CurrStat סטטוס נוכחי – Workflow
CloseSum סכום סגור (סגירה לפי סכום)
CloseType סוג סגירה 0-לא נסגר, 1-סגירהכמותית, סגירה כספית
ShopFlags דגל למסמך מחנות סחר אלקטרוני 0-מסמך רגיל, 1-מסמך מחנות, 2-מסמך מופק מחנות
VatFree דגל פטור ממע"מ 1-מסמך פטור
KbMatchFlag

תנועות מלאי - StockMoves

תנועות מלאי – StockMoves
שם שדה פרוט ערכים
StockID מזהה לכותרת המסמך Stock.ID
ItemName שם פריט
ItemKey מפתח פריט
Warehouse מחסן
Agent סוכן
Reference אסמכתא שנייה
Details פרטים
DocumentID סוג מסמך DocumentsDef.DocumentID
DueDate תאריך ערך
AlteNum מספר חליפי
Unit יחידת מידה
Status סטאטוס 0 – זמני ; 1 – קבוע ; 2 – שורה מבוטלת
CurrencyCode מטבע
Rate שער
Price מחיר
Quantuty כמות שנרשמה במסמך
TFtal סה"כ בתנועה אחרי הנחה בתנועה
DiscountPrc אחוז הנחה בתנועה
Tree סוג עץ 0 – שורה רגילה ; 1- אב הרכבה 2 – בן הרכבה ; 7 -אב ייצור
BaseMoveID מזהה לשורת הבסיס בשורות ע"ס StockMoves.ID של שורת הבסיס
SupplyQuantity יתרה לאספקה נלקחת בחישובי יתרה במלאי – כרטסת..
BaseQuantity יתרת פתוחים הכמות הקובעת בהפקת מסמך ע"ס מסמך
BaseDate תאריך רישום במלאי אם מסמך בסיס מעדכן מלאי – ירשם בשדה תאריך האסמכתא של מסמך הבסיס אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי – ירשם בשדה תאריך האסמכתא של המסמך עצמו
SaleTaxPrc לא בשימוש
CommisionPrc אחוז עמלה
BaseFlag דגל שורה ע"ס 0 – לא תפוס בזמני/ מסמך אב הופק1 – תפוס בזמני
VatExampt פריט פטור ממע"מ 0 – חייב במע"מ ; 1 – פטור ממע"מ
TreeFatherMoveID מזהה לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה (עבור רשומות בנים של עץ הרכבה) ולרשומת אב מטריצה StockMoves.ID של האב הרכבה – ירשם בבנים ובאבמטריצה – ירשם בבנים בלבד
Packs אריזות
SupplyPacks יתרת אריזות
CommisionPaid תשלום עמלה לסוכן (הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי) 0 – לא ; 1 – כן
Instance מספר טבוע לפריט(כאשר Items.StockPerUnit= 1) * בייצור 1- עבור production
BurdonOn מזהה שורה מועמסת StockId של הכניסה
BurdInstance מזהה פריט טבוע עליו מעמיסים
CancleDate תאריך ביטול במחיקת שורה נשמרת היסטוריה (StockMoves.status=2)
PurchQuantity יתרה לרכש מיועד להפקת הזמנת רכש ע"ס הזמנה
JurnalAcc כרטיס הוצאות /הכנסות אחר לפריט
BurdInstItemKey מפתח פריט סידוריעליו מעמיסים
ID מזהה
ExpireDate תאריך נוסף
BranchID מזהה סניף Users. Branch
Production ID מזהה בטבלת ייצור(עבור שורות מדו"ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור ..) Production.ID
InstanceFrom מונה התחלתי עבור מספר טבוע
BatchNum מספר אצווה
Localization איתור
WarrentyDate תאריך תפוגה
FMPay
SourceMoveID מזהה תנועה בחברת המקור עבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת
VatPrc % מע"מ עבור חברה מרובת מע"מ
TVat סכום מע"מ
PayAcc
MIVID מזהה מבצע
AssKey חשבון מרכז
OriginalQnt כמות מקורית ממסמך בסיס
OriginalBaseQnt יתרה לאספקה מסמך בסיס אחרי הפקה של שורה נוכחית
OPrice מחיר שנשלף לשורה
OPriceCurrencyCode מטבע שנשלף לשורה
KupGift
TfTalVat סה"כ בתנועה כולל מע"מ
LineNum מספר שורה
BaseLineNum מספר שורת בסיס
ExtraText1 הערה נוספת 1
ExtraText2 הערה נוספת 2
ExtraSum1 סכום נוסף 1
ExtraSum2 סכום נוסף 2
VatPrice מחיר כולל מע"מ קופה רושמת
CounterVal ערך מונה
BaseDocType סוג מסמך בסיס DocumentsDef.DocumentID
LineNoForSorting מיון השורות במסמך מיועד להוספת שורה בין שורות
ODiscountPrc אחוז הנחה שנשלף לשורה
CountQuant כמות שנספרה
BurdLineClose דגל העמסה
ExFile קובץ מקושר
CancelBalUsef משתמש שביטל יתרה לאספקה
CancelBalQuant כמות שבוטלה בביטול יתרה לאספקה
StockValPrice מחיר ערך מלאי
PurchPrice מחיר קניה
PurchPriceCurr מטבע מחיר קניה
GPFlag מקור המחיר בשליפת מחיר pricesDetails.GPFlag
RePriced דגל עדכון מחיר בתמחור תעודות משלוח המחיר עודכן
ORate שער מקורי
ShopFlags דגל לחנות סחר אלקטרוני
CostCode קוד תמחיר
JurnalAccSource מקור חשבון הכנסות/הוצאות
AlterName שם מספר חליפי
TreeVer גרסת עץ – עתידי

פירוט אריזות למסמך - PackingList

**ניתן לצרף לכל מסמך שיווק

פירוט אריזות למסמך – PackingList
שם שדה פרוט ערכים
Id מזהה
StockID מזהה רשומת כותרתמלאי Stock.ID
BoxNoFrom מקופסא
BoxNoTo עד קופסא
TFtalBoxes סה"כ קופסאות
DHight גובה
DWidth רוחב
DLength אורך
TFtalVolum סה"כ נפח
TFtalWeight ס"ה משקל
BoxQuantity כמות בקופסא
TFtalQyant כמות כוללת
Item מפתח פריט
Description תיאור
Remarks הערות
AlterNum מספרחליפי

רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים - Protocol

רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים – Protocol
 שם שדה  פרוט  ערכים
 DatF  תאריך
 AccountKey  מפתח חשבון
 Subject  נושא
 DocumentType  סוג מסמך  DocumentsDef.DocumentID
 Reference  אסמכתא
 DocID  מזהה מסמך
 ValueDate  תאריך ערך
 Matched  בוצע  0 – לא ; 1 – כן
 DocName  שם מסמך

מסמכים כתובת ליצוא - ExportAdress

מסמכים כתובת ליצוא – ExportAdress
 שם שדה  פרוט  ערכים
 StockId  מזהה המסמך אליו מקושר  Stock.ID
 ExpAddress  כתובת ליצוא
 PackingRemarks  הערות ליצוא

פרטי מכפלה במסמכים - Imultiply

פרטי מכפלה במסמכים – Imultiply
שם שדה פרוט ערכים
 MValue  ערך גורם המכפלה
 FactorID  מזהה גורם המכפלה  ExtraSumNames.SuFID
 ID  מזהה
 FactorName  שם גורם המכפלה
 MoveID  מזהה תנועת המלאי  StockMoves.ID
 PrID  מזהה ייצור
 FactorSort  סדר הופעת גורמי המכפלה

שדות נוספים במסמכים - כותרות - ExtraStockDef

שדות נוספים במסמכים – כותרות – ExtraStockDef
שם שדה פרוט ערכים
 Id  מזהה
 FldName  שם מקורי– ברירת מחדל
 UsrFldName  שם חדש – הגדרת משתמש
 StockFld  שם שדה בטבלת stock  ExtraNote ; ExtraSum
 ExType  סוג שדה  1 – טקסט (ExtraNote) 2 – סכום (ExtraSum)
 ExDef  ערך ברירת מחדל משדות נוספים לחשבון  ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId
 UpJur  עדכון בהנהח"ש  0 – ללא עדכון בהנה"ח 1 – עדכון בהנה"ח בשדה פרטים (JurnalTrans.Details) 2 – עדכון בהנה"ח בשדה פרטים 2 (JurnalTrans.Det2)

שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי - ExtraStockMovesDef

שדות נוספים במסמכים – תנועות מלאי – ExtraStockMovesDef
שם שדה פרוט ערכים
 ID  מזהה
 FldName  שם מקורי– ברירת מחדל
 UsrFldName  שם חדש – הגדרת משתמש
 StockFld  שם שדה בטבלת StockMoves  ExtraText ; ExtraSum
 ExType  סוג  1 – טקסט (ExtraNote) 2 – סכום (ExtraSum)
 ExDef  ערך ברירת מחדל משדות נוספים לפריט  ExtraNoteNames.noteId או ExtraSumNames.SufId

קשרי לקוחות

קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים - CRMAccounts

קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים – CRMAccounts
שם שדה פרוט ערכים
 ID  מזהה
 AccountKey  מפתח
 FullName  שם חשבון
 SortGroup  קוד מיון
 Address  רחוב ומספר
 City  עיר
 Zip  מיקוד
 Country  ארץ
 Phone  טלפון
 Fax  פקס
 BalanceCode  סעיף מאזני
 CreditTermsCode  קוד פיצול תשלומים
 TFtalDiscount  % הנחה כללית
 VatExampt  פטור ממע"מ  0 – חייב , 1 – פטור
 Filter  חתך
 WorF  עיסוק
 Details  הערות
 MaxCredit  מקסימום אשראי
 MaxCreditCurrency  מקסימום אשראי – מטבע
 MaxObligo  מקסימום אובליגו
 MaxObligoCurrency  מקסימום אובליגו – מטבע
 CustomerNote  הודעה למסך
 AssignKey  חשבון מרכז
 Agent  סוכן
 DeductionPrc  % ניכוי במקור
 DeductionValid  תוקף ניכוי במקור
 BankCode  מספר בנק
 BranchCode  סניף חשבון בנק
 BankAccount  מספר חשבון בנק
 TaxFileNum  מספר עוסק מורשה
 MainAccount  חשבון ראשי
 Email  דוא"ל
 ExFile  קובץ
 EText1-10  שדות טקסט נוספים 1-10
 EDate1-5  שדות תאריך נוספים 1-5
 3ESum1-  שדות מספר נוספים 1-3
 ESum4-6  שדות סכום נוספים 4-6
 AccPass  קוד העברה לרו"ח
 DeductFile  מספר תיק מס הכנסה
 CostCode  קוד תמחיר
 Real  עבר ללקוח קבוע  0 – לא ; 1 – כן
 RealDate  תאריך העברה ללקוח קבוע
 RealKey  מפתח לקוח קבוע
 Cancel
 SPhone  טלפון נייד
 WebSite  כתובת אתר
 opendate  תאריך פתיחת החשבון

קשרי לקוחות: טבלת תנועות - CRMain

קשרי לקוחות: טבלת תנועות – CRMain
שם שדה פרוט ערכים
 ID  מזהה
 AccountKey  מפתח חשבון
 AccountFlag  סוג חשבון  0 – קיים ; 1 – פוטנציאלי
 StockID  מזהה מלאי של מסמך מקושר  Stock.ID
 DocumentID  סוג מסמך של מסמך מקושר  DocumentsDef.DocumentID
 MType  סוג רשומה
 UseFID  קוד משתמש  Users.UseFID
 Branch  סניף משתמש  Users.Branch
 Mdate  תאריך פתיחת רשומה
 MTime  שעת פתיחת רשומה
 Status  סטאטוס  0 – רשומה פתוחה ; 1 – רשומה סגורה
 Contact  איש קשר
 Details  תיאור
 NextDate  תאריך להתקשרות נוספת
 Alarm  התרעה
 MSendTo  קוד משתמש להעברת הודעה למשתמש אחר
 MStatus  סטאטוס במילים
 ECRText 1-15  שדות טקסט נוספים  1 – 5 : טקסט קצר (50) 6 – 10: קומבו 7 – 15 : טקסט ארוך (250)
 ECRNum 1 – 15  שדות מספר נוספים  1 – 5 : מספר 6 – 10:סכום 7 – 15 : כן / לא
 ECRDate 1 – 15  שדות תאריך נוספים
 Priority  רמת עדיפות
 MoreCall  התקשרות נוספת  0 – לא ;1 – כן
 NextDone  סימון ביצוע התקשרות הבאה
 DonDate  תאריך ביצוע הבא
 DinUser  משתמש ביצוע נוסף
 NextTime
 ExtraTime1
 ExtraTime2
 ExtraTime3
 MEndTime  סגירת פעילות שעה
 MEndDate  סגיררת פעילות תאריך
 MCancle  תאריך ביטול
 OtlItemID  מזהה פריט אאוטלוק
 OtlFolderID  מזהה מחיצת אאוטלוק
 CancelDate  תאריך ביטול
 MailID  מזהה רשומת מייל מקושר
 CancelUser  משתמש שביטל רשומה
 ConectID
 GroupID  מזהה קבוצה
 OrdSTOCKID  מזהה הזמנה מקושרת
 IOrdSTOCKID  מזהה הזמנת יצוא
 IBidSTOCKID  מזהה הצעת מחיר יצוא

קשרי לקוחות: קבצים מקושרים - CRMAttach

קשרי לקוחות: קבצים מקושרים – CRMAttach
שם שדה פרוט ערכים
 ID  מזהה
 CRMId  מזהה תנועת קשרי לקוחות  CRMain.ID
 NameFile  שם הקובץ  נתיב קבוע לקבצים : CRMFiles תחת המחיצה המשותפת
 Remark  הערות
 UserAttach  משתמש שיצר את הקישור
 DateAttach  תאריך הקישור

אנשי קשר - CRMContact

אנשי קשר – CRMContact
שם שדה פרוט ערכים
 ID  מזהה
 AccountKey  מפתח חשבון
 AccountFlag  סוג חשבון  0 – קיים ; 1 – פוטנציאלי
 CName  שם איש קשר
 CTitle  תפקיד
 CMail  כתובת דוא"ל
 CPhone  מספר טלפון
 C2Phone  טלפון נוסף
 CCelular  טלפון נייד
 CFax  פקס
 CStatus  סטאטוס  0 – לא פעיל ; 1 – פעיל
 CFld  תחום
 CSex  מין
 Branch  סניף
 Address  כתובת
 Remark  הערה
 SecRemark  הערה נוספת
 CDate1  תאריך מספר 1
 CDate2  תאריך מספר 2
 Dumi  מזהה שורה ריקה – לפתיחת רשומות חדשות  0 – כל רשומה ;  1 – רשומה שאינה מקושרת לאף   חשבון. מיועדת להקמת אנשי קשר   חדשים. שורה אחת כזו.
 AccDumi  מפתח החשבון עבור dumi=1

קשרי לקוחות: שדות נוספים - CRMExtra

קשרי לקוחות: שדות נוספים – CRMExtra
שם שדה פרוט ערכים
 ID  מזהה
 ExtraCode  שם ברירת מחדל לשדה
 ExtraName  שם השדה שבחר המשתמש
 ExtraMain  שם השדה בטבלת CRMain
 Type  קישור לטבלאות  0 – CRMain שדות רגילים 1 – CRMainשדות קומבו 2 – CRMContact 3 – CRMAccounts
 Fld  סוג שדה  1 – סכום ; 2 – תאריך ; 3 – טקסט
 TName  שם הטבלה

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP