חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הגדרות Plugin Data – חשבשבת תוכנה לניהול העסק

Plugin Data

For hash interfaces send json object with array of elements , for all the other sent json object

heshin json:

max length type required remarks field
מפתח חשבון 15 alpha numeric V accountKey
שם חשבון 50 alpha numeric fullName
קוד מיון long sortGroup
חתך 5 alpha numeric filter
טלפון 30 alpha numeric phone
כתובת 50 alpha numeric address
שכונה 15 alpha numeric neighborhood
עיר 20 alpha numeric city
מיקוד 5 alpha numeric zipCode
עיסוק 15 numeric work
העברה לרו"ח 4 alpha numeric accPass
פרטים 50 alpha numeric details
תאריך נוסף 1 8 date datF1
תאריך נוסף 2 8 date datF2
סכום נוסף 1 9.2 decimal suF1
סכום נוסף 2 9.2 decimal suF2
סכום נוסף 3 9.2 decimal suF3
סכום נוסף 4 9.2 decimal suF4
מקסימום אשראי 9.2 decimal maxCredit
מטבע מקסימום אשראי 5 alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעות maxCreditCurrency
מקסימום אובליגו 9.2 decimal maxObligo
מטבע מקסימום אובליגו 5 alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעות maxObligoCurrency
% הנחה כללית 2.2 decimal TFtalDiscount
הודעה ללקוח 50 alpha numeric customerNote
חשבון מרכז 15 alpha numeric assignKey
סוכן 9 numeric agent
% ניכוי במקור 2.2 decimal deductionPrc
בתוקף עד תאריך 8 Date deductionValid
מספר עוסק מורשה 9 numeric taxFileNum
קוד בנק 2 numeric bankCode
קוד סניף 5 numeric branchCode
מספר חשבון בנק 20 numeric bankAccount
מכירות שנה קודמת 9.2 decimal sales
מטבע מכירות שנה קודמת 5 alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעות salesCurrency
קניות שנה קודמת 9.2 decimal purchase
מטבע קניות שנה קודמת 5 alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעות purchaseCurrency
דואר אלקטרוני 50 alpha numeric email
פקס 30 alpha numeric fax
מדינה 20 alpha numeric country
קוד פיצול תשלומים 9 numeric CreditTerm
פטור ממע"מ 1 Numeric  1/0 1 – פטור  0  – חייב VatExampt
חשבון הפרשים 15 alpha numeric differAcc
מטבע התחשבנות 5 alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעות matchCurr
קוד מאזן 9 numeric balanceCode
איחור תשלומים 1 numeric AvgLatePay
קוד חשבון ראשי 9 numeric mainAccount
קוד תמחיר 5 alpha numeric costCode
קובץ 50 alpha numeric exFile
טלפון סלולארי 30 alpha numeric sPhone
אתר 250 alpha numeric website
תיק מס הכנסה 20 alpha numeric deductFile
קו חלוקה 9 numeric distLine
מסמך סוגר בהפצה 9 numeric distDoc
כתובת למסמכי ייצוא 250 alpha numeric ExpAddress
מספר כרטיס אשראי 50 alpha numeric לא בשימוש SBcardNum
תוקף כרטיס חודש 2 alpha numeric SBmonth
תוקף כרטיס שנה 2 alpha numeric SByear
ת.ז. בעל הכרטיס 30 alpha numeric SBID
טלפון בעל הכרטיס 20 alpha numeric SBphone
Sbcvv 4 alpha numeric לא בשימוש SBcvv
ארבע ספרות אחרונות 4 alpha numeric SB4Digits
קוד סעיף חשבונאי 9 int taxRepCode
ת.ז. ח.פ 11 alpha numeric customerID1
ת.ז. ח.פ 2 11 alpha numeric customerID2
טלפון 1 11 alpha numeric kupaPhone1
טלפון 2 11 alpha numeric kupaPhone2
שם חשבון ראשי 50 alpha numeric mainAccountName
שם מאזן 50 alpha numeric balanceName
תמונה 100 alpha numeric EXPIC
מספר EDI 15 alpha numeric ACCEDI
מספר סניף ברשת שיווק 15 alpha numeric marketNetKey
שליחת מכתבים/מס"ב בדוא"ל byte letMasavMail
דוא"ל למסב 100 alpha numeric masavEmail
שליחת חשבונית בדוא"ל byte computerized
שליחת קבלה בדוא"ל byte mailReceipt
מגוון long varietyID
מחיר קבוע להזמנה 9.2 decimal fixedOrderCost
זמן אספקה ממוצע 9.2 decimal averageSupplYPeriod
חריגה מזמן אספקה 9.2 decimal SDsupplyPeriod
תדירות ביקור long visitPeriod
שיטת עיגול במסמכים byte roundType

kupain JSON:

 max lengthtyperequiredremarksfield
מפתח לקוח15alpha numericV accountKey
מספר קבלה9numericVמספר זה לא נשמר בעת הפקת הקבלה בחשבשבתdocNumber
סוג התנועה

בשדה זה יש לציין את מספר המסמך שמעוניינים לקלוט בממשק
3numericV
מספרסוג מסמך
33שובר אשראי בקבלת מקור
34שובר אשראי בקבלת תרומה
transType
תאריך הקבלה10date  payDate
תאריך ערך (פרעון)10date  dueDate
פרטים250alpha numeric  details
מספר השק9numeric לא בשימושcheqNumber
מספר בנק3numeric לא בשימושbankNumber
מספר סניף5numeric לא בשימושbranch
מספר חשבון בנק9numeric לא בשימושbankAccNum
סכום בשקלים9.2decimal  suF
סכום מט"ח9.2decimal  suFDlr
מטבע מוביל בקבלה5alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעות. שדה מטבע מוביל קובע האם הקבלה שקלית או מט"ח.currency
מטבע שערוך בתנועה5alpha numeric מטבע לפי טבלת המטבעותcurrencyDlr
מספר תשלומים באשראי2numeric  payments
שם כרטיס אשראי25alpha numeric  creditFirm
תעודת זהות11alpha numeric  cheqsCustomerID
פרטים במסמך250alpha numeric  stockDetails
סוכן9numeric  stockAgent
סניף9numeric  stockBranchid
אסמכתא נגדית9numeric  stockReference
הערות250alpha numeric  stockRemarks
שם חשבון50alpha numeric  stockAccountName
כתובת50alpha numeric  stockAddress
עיר50alpha numeric  stockCity
טלפון50alpha numeric  stockPhone
ארבע ספרות4alpha numeric  4Digits
תשלום ראשון9.2decimal  FirstPayment
הערה נוספת 150alpha numeric  stockExtraText1
הערה נוספת 250alpha numeric  stockExtraText2
הערה נוספת 350alpha numeric  stockExtraText3
הערה נוספת 450alpha numeric  stockExtraText4
הערה נוספת 550alpha numeric  stockExtraText5
סכום נוסף 19.2decimal  stockExtraSum1
סכום נוסף 29.2decimal  stockExtraSum2
סכום נוסף 39.2decimal  stockExtraSum3
תאריך נוסף 110date  stockExtraDate1
תאריך נוסף 210date  stockExtraDate2
מספר נוסף 19numeric  stockExtraNum1
מספר נוסף 29numeric  stockExtraNum2

בדיקות מיוחדות והערות

·         השדות מפתח לקוח, מספר קבלה וסוג תנועה הם חובה בקליטת תנועות לקובץ קופה.

·         כל תנועה חייבת לכלול סכום (סכום שקל או סכום מטח).

·         אם בקובץ הממשק לא מעבירים שדה תאריך או שדה תאריך ערך, ברירת המחדל תהיה תאריך המערכת במחשב בעת קליטת הממשק בחשבשבת.

·         שדה מטבע מוביל בקבלה קובע האם זו קבלה בשקלים או קבלה במט"ח.

·         אם לא מעבירים שדה מטבע מוביל בקבלה – ברירת המחדל היא שקל.

·         אם מטבע הקבלה הוא שקל סכום התנועה נרשם בשדה סכום בשקלים. ניתן לשערך את הסכום השקלי למטבע זר. רושמים את הסכום המשוערך בשדה סכום במט"ח ואת מטבע השערוך בשדה מטבע שערוך.

·         אם לא מועבר מטבע שערוך, ברירת המחדל היא מטבע מוביל לשערוך כפי שנרשם בהגדרות חברה.

·         אם מטבע הקבלה הוא מט"ח סכום התנועה נרשם בשדה סכום מט"ח. אפשר לשערך את הסכום במט"ח לשקלים ולרשום את הסכום המשוערך בשדה סכום בשקלים. אין צורך לרשום את מטבע השערוך בתנועה.

·         ממשק אשראי כולל שני תצורות תשלום: רגיל ותשלומים.

·         יש לוודא שכרטיס קופת תלושי שי וכל כרטיסי האשראי (גם אם אינם בשימוש בפועל) מוגדרים במסך הגדרות חברה > הגדרות קופה > הגדרות קופה – אשראי.

·         בעסקת תשלומים, מספר התשלומים צריך לכלול את התשלום הראשון. לדוגמה: עסקה בסך 250 שקלים ב- 5 תשלומים, תשלום ראשון 50 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 50 ש' כל אחד. ניתן לקבוע גם תשלומים שונים, לדוגמה: תשלום ראשון 40 ש', התוכנה תוסיף אוטומטית עוד 4 תשלומים של 52.50 ש' כל אחד.

·         מספר הקבלה הוא שדה חובה שיש להעביר בקובץ KUPAIN.DAT.
יש לשתול בשדה זה ערך נומרי לבחירתכם. מספר זה לא ישמר בהמשך.
מספר הקבלה נקבע בפועל בעת הפקת הקבלה מהמאגר הזמני בתוכנת חשבשבת בהתאם לספרור המסמכים בחברה.

·         אם כתובת הדוא"ל לא מועברת בשדה הערה נוספת 5 הקבלה תודפס במדפסת (ולא תישלח בדוא"ל).

מומלץ לשמור את מספר האסמכתא של תנועת התשלום המקורית, שהופקה בתוכנה אחרת, באחד השדות הנוספים לבחירתכם.
אם תעדכנו את אחד השדות הנומריים: אסמכתא נגדית, מספר נוסף 1, מספר נוסף 2, הערכים שלהם ירשמו גם בפקודת היומן שתיווצר בעת הפקת הקבלה בחשבשבת.

שדה בממשק

שדה בפקודת יומן

אסמכתא נגדית

אסמכתא

מספר נוסף 1

אסמכתא 4

מספר נוסף 2

אסמכתא 5

Bankin.json:

 max lengthtyperequiredremarksfield
אסמכתא9numericV Reference
תאריך10dateV DatF
פרטים50alphaNumeric  Details
סכום חובה9.2numericV SufDebit
סכום זכות9.2numericV SufCredit
יתרה מצטברת9.2numeric  Ballance
תאריך נוסף10date  SecDate
מספר דף3numeric  PageNo

Imovein.jsom:

max length type required remarks field
מפתח חשבון 15 alpha numeric V accountKey
מספר מסמך 12 numeric V Reference
סוג מסמך 10 numeric V documentid
שם חשבון 100 alpha numeric fullname
כתובת 1 30 alpha numeric Address1
כתובת 2 30 alpha numeric 2Address
אסמכתא 2 12 numeric Ref2
תאריך אסמכתא 12 date valueDate
תאריך ערך 10 date duedate
סוכן 9 numeric Agent
מחסן 9 numeric warehouse
פרטים 20 alpha numeric details
סכום נוסף1 6 numeric Bob1
סכום נוסף2 6 numeric 2Bob
סכום נוסף3 6 numeric 3Bob
אחוז הנחה 2.2 decimal Discountprc1
אחוז מע"מ 9.2 decimal Vatprc
מספר עותקים 6 numeric copies
מטבע המסמך 6 alpha numeric currency
שער 1 numeric Rate
מפתח פריט 20 alpha numeric V itemkey
כמות 10.3 decimal V Quantity
מחיר 10.3 decimal price
מטבע תנועה 5 alpha numeric Currencycode
% הנחה שורה 2.2 decimal Discountprc
שער תנועה 1 numeric Orate
שם פריט 100 alpha numeric itemname
יחידת מידה 5 alpha numeric Unit
סכום נוסף4 6 numeric Bob4
מפתח חליפי 20 numeric Alterkey
% עמלה 12 alpha numeric CommisionPrc
אריזות 10.3 decimal packs
פטור ממע"מ 25 alpha numeric vatexampt
טלפון 13 numeric Phone
תאריך נוסף 10 Date expiredate
הערות 250 alpha numeric remarks
אסמכתא 3 12 numeric Reference3
קוד תמחיר 8 numeric costcode
תאריך תפוגה 10 date WarrentyDate
אצווה 10 numeric BatchNum
איתור 10 numeric Localization
סכום נוסף5 6 numeric 5Bob
מספר טבוע 25 Numeric Instance
הערה נוספת כותרת1 250 alpha numeric ExtraText1
הערה נוספת כותרת2 250 alpha numeric ExtraText2
הערה נוספת  כותרת3 250 alpha numeric ExtraText3
הערה נוספת  כותרת4 250 alpha numeric ExtraText4
הערה נוספת  כותרת5 250 alpha numeric ExtraText5
סכום נוסף כותרת 1 9 numeric ExtraSum1
סכום נוסף כותרת 2 9 numeric 2ExtraSum
סכום נוסף כותרת 3 9 numeric 3ExtraSum
קוד הפצה 15 numeric DistLine
מספר שורה 6 numeric LineNum
מספר שורת בסיס 6 numeric BaseLineNum
הערה נוספת בתנועה1 250 alpha numeric ExtraText1
הערה נוספת בתנועה2 250 alpha numeric ExtraText2
סכום נוסף תנועה 1 100.3 decimal ExtraSum1
סכום נוסף תנועה 2 100.3 decimal ExtraSum2
עוסק מורשה 874 9 numeric Osek874
מזהה תנועת בסיס 25 numeric BaseMoveID
דוא"ל איש קשר 100 alphanumeric contactMail
אסמכתא 2 12 numeric Refnum
קובץ כותרת 30 alphanumeric ExFile
קובץ תנועה 30 alphanumeric ExFile
איש קשר 22 alphanumeric Contact
קוד תמחיר תנועה 9 numeric CostCode
שם פריט חלופי 20 alphanumeric BurdInstItemKey
כרטיס הכנסות / הוצאות 15 numeric JurnalAcc
תאריך ערך בתנועה 10 date DueDate
פרטים בתנועה 20 alphanumeric Details
מחסן בתנועה 7 numeric Warehouse
מטבע שערוך 6 alphanumeric EvalCurrency
כתובת לייצוא 250 alphanumeric ExpAddress
הערות לייצוא 250 alphanumeric PackingRemarks
סוג תנועה 25 alphanumeric TransType
סוג תנועה פטור 3 alphanumeric VatFreeTransType
שער לשערוך 10 numeric Rate
plugin data הגדרות - חשבשבת מערכת ERP

מידע נוסף על חשבשבת H-ERP

עזרה ללקוחות חשבשבת מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

טופס עזרה ללקוחות

השארת פנייה לנציגי חשבשבת

שאלות ותשובות מערכת ERP תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

שאלות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושאים שונים

רשימת סניפים בישראל - תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

פריסה ארצית

רשימת סניפים, הטמעה ותמיכה בפריסה ארצית

תמיכה בבתי תוכנה - חשבשבת תוכנת ERP תמיכה טכנית הלפ דסק תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

תמיכה בבתי תוכנה

יצירת ממשקים מתוכנות חיצוניות לחשבשבת H-ERP

חשבשבת מערכת ERP מאמרים מקצועיים תוכנת ERP תוכנה לניהול עסק תוכנה לניהול העסק מערכת ניהול עסק מערכת לניהול העסק תוכנה לניהול רכש מערכת ניהול מלאי תוכנת CRM ניהול קשרי לקוחות

מאמרים מקצועיים

מגוון נושאים להעשרת הידע בעולם ה-ERP